Przetargi.pl
Dostawy środków dezynfekcyjnych oraz preparatów do dezynfekcji, oczyszczania, nawilżania i wspomagania leczenia ran

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 63 10 341 , fax. 146 310 337
 • Data zamieszczenia: 2021-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
  ul. Szpitalna 13
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 63 10 341, fax. 146 310 337
  REGON: 31340800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy środków dezynfekcyjnych oraz preparatów do dezynfekcji, oczyszczania, nawilżania i wspomagania leczenia ran
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy środków dezynfekcyjnych oraz preparatów do dezynfekcji, oczyszczania, nawilżania i wspomagania leczenia ran. Zakres rzeczowy ujęty w Pakietach Nr 1-18 określa Formularz Cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach