Przetargi.pl
DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie ogłasza przetarg

 • Adres: 88-300 Mogilno, ul. Kościuszki
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 152 515 , fax. 423 152 533
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
  ul. Kościuszki 10
  88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 152 515, fax. 423 152 533
  REGON: 92358112000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://spzoz-mogilno.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy środków dezynfekcyjnych. 2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 33631600-8 środki antyseptyczne i dezynfekcyjne. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Formularzu asortymentowo-cenowym załącznik nr 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w tym zakresie Zamawiający nie precyzuje warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach