Przetargi.pl
Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 58-309 Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 6489742 , fax. 074 6489746
 • Data zamieszczenia: 2014-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
  ul. Sokołowskiego 4 4
  58-309 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 074 6489742, fax. 074 6489746
  REGON: 89004744600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdrowie.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Liczba pakietów - 18 Pakiet nr 1 : Maska do podawania tlenu dla dorosłych lub dzieci z drenem, sterylna Pakiet nr 2 : Zestawy transportowe Pakiet nr 3 : Adapter jednorazowego użytku do czujnika podczerwieni do pomiaru CO2 w strumieniu głównym dla noworodków i małych dzieci Pakiet nr 4 : Igły Tuohy i zestawy do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych i slotów nerwowych Pakiet nr 5 : Zastawki pacjenta, jednokierunkowe Pakiet nr 6 : Kieliszki do leków Pakiet nr 7 : Układ oddechowy do respiratora Newport E 100 M Pakiet nr 8 : Zestawy urologiczne Pakiet nr 9 : Papier rejestracyjny Pakiet nr 10 : Kapilary do gazometrii + koreczki Pakiet nr 11 : Zestaw do drenażu worka osierdziowego Pakiet nr 12 : Zestaw do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych - Introduktor Pakiet nr 13 : Elektroda zewnętrzna do czasowej stymulacji serca Pakiet nr 14 : Jednorazowe sterylne butelki z gwintem, podziałką i ankrętką. Pakiet nr 15 : Jednrazowy układ oddechowy do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków techniką NCPAP SIPAP Pakiet nr 16 : Testy do sterylizacji parowej Pakiet nr 17 : Elektroda jednorazowa EKG pediatryczna Pakiet nr 18 : Proteza do dwunastnicy odźwiernika i jelit
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331410003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu w PLN : dla pakietu nr 1 : 212,00 zł., dla pakietu nr 2 : 50,00 zł., dla pakietu nr 3 : 131,04 zł., dla pakietu nr 4 : 114,00 zł., dla pakietu nr 5 : 190,80 zł., dla pakietu nr 6 : 300,00 zł., dla pakietu nr 7 : 120,00 zł., dla pakietu nr 8 : 1 260,00 zł., dla pakietu nr 9 : 136,00 zł., dla pakietu nr 10 : 390,00 zł., dla pakietu nr 11 : 148,00 zł., dla pakietu nr 12 : 104,00 zł., dla pakietu nr 13 : 160,00 zł., dla pakietu nr 14 : 714,00 zł., dla pakietu nr 15 : 698,94 zł., dla pakietu nr 16 : 5 261,32 zł., dla pakietu nr 17 : 75,00 zł., dla pakietu nr 18 : 860,00 zł. DATĄ UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą. Informacje dodatkowe: 1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego, 2) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 3) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 Pzp, 4) Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 5) Wadium wniesione na podstawie art. 45 ust. 6 ustawy pzp w innej formie niż pieniądzu, winno zawierać, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych zapisy dotyczące wypłaty i zatrzymania wadium przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to przesłanek zawartych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, poprzez wyszczególnienie w zapisach wszystkich przypadków umożliwiających zatrzymanie Zamawiającemu wadium i jego bezwarunkowej wypłaty, po spełnieniu któregokolwiek z warunków określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach