Przetargi.pl
Dostawy sprzętu kulturalno- oświatowego oraz sprzętu elektronicznego- nagród rzeczowych wraz z akcesoriami dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie oraz jednostek będących na zaopatrzeniu

43 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-726 Świętoszów, Saperska
 • Województwo: brak
 • Telefon/fax: tel. 261 68 62 80 , fax. 261 68 62 80
 • Data zamieszczenia: 2018-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Saperska 2
  59-726 Świętoszów, woj. brak
  tel. 261 68 62 80, fax. 261 68 62 80
  REGON: 021509084
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://43wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy sprzętu kulturalno- oświatowego oraz sprzętu elektronicznego- nagród rzeczowych wraz z akcesoriami dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie oraz jednostek będących na zaopatrzeniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy sprzętu kulturalno- oświatowego oraz sprzętu elektronicznego- nagród rzeczowych wraz z akcesoriami dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie oraz jednostek będących na zaopatrzeniu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32324600-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje określenia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w pkt.10.1. SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach