Przetargi.pl
Dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina

Gmina Długosiodło ogłasza przetarg

 • Adres: 07-210 Długosiodło, T. Kościuszki 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 29 64 23 650 , fax. +48 29 74 12 526
 • Data zamieszczenia: 2023-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Długosiodło
  T. Kościuszki 2
  07-210 Długosiodło, woj. mazowieckie
  tel. +48 29 64 23 650, fax. +48 29 74 12 526
  REGON: 550668114
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.dlugosiodlo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiot zamówienia stanowi rozbudowa serwerowni i sieci lokalnej urzędu gminy w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina. 2) Realizacja zadania objęta jest dofinansowaniem dotacji pochodzącej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.3) Przedmiot zamówienia i jego szczegółowe warunki, zakres i sposób wykonania zamówienia określone są w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 5 do SWZ) zawierającym minimalne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia.4) Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: dostarczenie do siedziby Zamawiającego w Długosiodle przy ulicy T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło na koszt i ryzyko Wykonawcy urządzeń - asortymentu będącego przedmiotem zamówienia (dotyczy części 1-9), wykonanych i dostarczonych w ilościach i zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. Przedmiot zamówienia określony w części 10 zamówienia Wykonawca dostarczy do szkół podstawowych na terenie gminy Długosiodło.5) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz powinien spełniać minimalne wymagania – nie gorsze niż – określone w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 5 do SWZ).6) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, podpisania i złożenia wraz z ofertą formularza asortymentowo-cenowego sporządzonego zgodnie z treścią załącznika nr 9 do SWZ odpowiedniego dla danej części zamówienia. Ww. formularz będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w danej części zamówienia. 7) Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawa zasilaczy awaryjnych (UPS) w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina. 2) Realizacja zadania objęta jest dofinansowaniem dotacji pochodzącej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.3) Przedmiot zamówienia i jego szczegółowe warunki, zakres i sposób wykonania zamówienia określone są w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 5 do SWZ) zawierającym minimalne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia.4) Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: dostarczenie do siedziby Zamawiającego w Długosiodle przy ulicy T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło na koszt i ryzyko Wykonawcy urządzeń - asortymentu będącego przedmiotem zamówienia (dotyczy części 1-9), wykonanych i dostarczonych w ilościach i zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. Przedmiot zamówienia określony w części 10 zamówienia Wykonawca dostarczy do szkół podstawowych na terenie gminy Długosiodło.5) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz powinien spełniać minimalne wymagania – nie gorsze niż – określone w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 5 do SWZ).6) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, podpisania i złożenia wraz z ofertą formularza asortymentowo-cenowego sporządzonego zgodnie z treścią załącznika nr 9 do SWZ odpowiedniego dla danej części zamówienia. Ww. formularz będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w danej części zamówienia. 7) Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawa serwerów plików (NAS) w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina. 2) Realizacja zadania objęta jest dofinansowaniem dotacji pochodzącej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.3) Przedmiot zamówienia i jego szczegółowe warunki, zakres i sposób wykonania zamówienia określone są w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 5 do SWZ) zawierającym minimalne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia.4) Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: dostarczenie do siedziby Zamawiającego w Długosiodle przy ulicy T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło na koszt i ryzyko Wykonawcy urządzeń - asortymentu będącego przedmiotem zamówienia (dotyczy części 1-9), wykonanych i dostarczonych w ilościach i zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. Przedmiot zamówienia określony w części 10 zamówienia Wykonawca dostarczy do szkół podstawowych na terenie gminy Długosiodło.5) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz powinien spełniać minimalne wymagania – nie gorsze niż – określone w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 5 do SWZ).6) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, podpisania i złożenia wraz z ofertą formularza asortymentowo-cenowego sporządzonego zgodnie z treścią załącznika nr 9 do SWZ odpowiedniego dla danej części zamówienia. Ww. formularz będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w danej części zamówienia. 7) Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawa komputerów w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina. 2) Realizacja zadania objęta jest dofinansowaniem dotacji pochodzącej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.3) Przedmiot zamówienia i jego szczegółowe warunki, zakres i sposób wykonania zamówienia określone są w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 5 do SWZ) zawierającym minimalne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia.4) Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: dostarczenie do siedziby Zamawiającego w Długosiodle przy ulicy T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło na koszt i ryzyko Wykonawcy urządzeń - asortymentu będącego przedmiotem zamówienia (dotyczy części 1-9), wykonanych i dostarczonych w ilościach i zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. Przedmiot zamówienia określony w części 10 zamówienia Wykonawca dostarczy do szkół podstawowych na terenie gminy Długosiodło.5) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz powinien spełniać minimalne wymagania – nie gorsze niż – określone w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 5 do SWZ).6) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, podpisania i złożenia wraz z ofertą formularza asortymentowo-cenowego sporządzonego zgodnie z treścią załącznika nr 9 do SWZ odpowiedniego dla danej części zamówienia. Ww. formularz będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w danej części zamówienia. 7) Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawa licencji na serwerowy system operacyjny w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina. 2) Realizacja zadania objęta jest dofinansowaniem dotacji pochodzącej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.3) Przedmiot zamówienia i jego szczegółowe warunki, zakres i sposób wykonania zamówienia określone są w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 5 do SWZ) zawierającym minimalne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia.4) Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: dostarczenie do siedziby Zamawiającego w Długosiodle przy ulicy T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło na koszt i ryzyko Wykonawcy urządzeń - asortymentu będącego przedmiotem zamówienia (dotyczy części 1-9), wykonanych i dostarczonych w ilościach i zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. Przedmiot zamówienia określony w części 10 zamówienia Wykonawca dostarczy do szkół podstawowych na terenie gminy Długosiodło.5) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz powinien spełniać minimalne wymagania – nie gorsze niż – określone w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 5 do SWZ).6) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, podpisania i złożenia wraz z ofertą formularza asortymentowo-cenowego sporządzonego zgodnie z treścią załącznika nr 9 do SWZ odpowiedniego dla danej części zamówienia. Ww. formularz będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w danej części zamówienia. 7) Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.1) Przedmiot zamówienia stanowi odnowienie licencji urządzenia zabezpieczającego i monitorującego brzeg sieci LAN urzędu gminy (UTM) w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina. 2) Realizacja zadania objęta jest dofinansowaniem dotacji pochodzącej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.3) Przedmiot zamówienia i jego szczegółowe warunki, zakres i sposób wykonania zamówienia określone są w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 5 do SWZ) zawierającym minimalne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia.4) Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: dostarczenie do siedziby Zamawiającego w Długosiodle przy ulicy T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło na koszt i ryzyko Wykonawcy urządzeń - asortymentu będącego przedmiotem zamówienia (dotyczy części 1-9), wykonanych i dostarczonych w ilościach i zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. Przedmiot zamówienia określony w części 10 zamówienia Wykonawca dostarczy do szkół podstawowych na terenie gminy Długosiodło.5) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz powinien spełniać minimalne wymagania – nie gorsze niż – określone w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 5 do SWZ).6) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, podpisania i złożenia wraz z ofertą formularza asortymentowo-cenowego sporządzonego zgodnie z treścią załącznika nr 9 do SWZ odpowiedniego dla danej części zamówienia. Ww. formularz będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w danej części zamówienia. 7) Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawa oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina. 2) Realizacja zadania objęta jest dofinansowaniem dotacji pochodzącej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.3) Przedmiot zamówienia i jego szczegółowe warunki, zakres i sposób wykonania zamówienia określone są w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 5 do SWZ) zawierającym minimalne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia.4) Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: dostarczenie do siedziby Zamawiającego w Długosiodle przy ulicy T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło na koszt i ryzyko Wykonawcy urządzeń - asortymentu będącego przedmiotem zamówienia (dotyczy części 1-9), wykonanych i dostarczonych w ilościach i zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. Przedmiot zamówienia określony w części 10 zamówienia Wykonawca dostarczy do szkół podstawowych na terenie gminy Długosiodło.5) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz powinien spełniać minimalne wymagania – nie gorsze niż – określone w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 5 do SWZ).6) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, podpisania i złożenia wraz z ofertą formularza asortymentowo-cenowego sporządzonego zgodnie z treścią załącznika nr 9 do SWZ odpowiedniego dla danej części zamówienia. Ww. formularz będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w danej części zamówienia. 7) Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina. 2) Realizacja zadania objęta jest dofinansowaniem dotacji pochodzącej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.3) Przedmiot zamówienia i jego szczegółowe warunki, zakres i sposób wykonania zamówienia określone są w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 5 do SWZ) zawierającym minimalne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia.4) Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: dostarczenie do siedziby Zamawiającego w Długosiodle przy ulicy T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło na koszt i ryzyko Wykonawcy urządzeń - asortymentu będącego przedmiotem zamówienia (dotyczy części 1-9), wykonanych i dostarczonych w ilościach i zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. Przedmiot zamówienia określony w części 10 zamówienia Wykonawca dostarczy do szkół podstawowych na terenie gminy Długosiodło.5) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz powinien spełniać minimalne wymagania – nie gorsze niż – określone w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 5 do SWZ).6) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, podpisania i złożenia wraz z ofertą formularza asortymentowo-cenowego sporządzonego zgodnie z treścią załącznika nr 9 do SWZ odpowiedniego dla danej części zamówienia. Ww. formularz będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w danej części zamówienia. 7) Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawa routerów w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina. 2) Realizacja zadania objęta jest dofinansowaniem dotacji pochodzącej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.3) Przedmiot zamówienia i jego szczegółowe warunki, zakres i sposób wykonania zamówienia określone są w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 5 do SWZ) zawierającym minimalne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia.4) Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: dostarczenie do siedziby Zamawiającego w Długosiodle przy ulicy T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło na koszt i ryzyko Wykonawcy urządzeń - asortymentu będącego przedmiotem zamówienia (dotyczy części 1-9), wykonanych i dostarczonych w ilościach i zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. Przedmiot zamówienia określony w części 10 zamówienia Wykonawca dostarczy do szkół podstawowych na terenie gminy Długosiodło.5) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz powinien spełniać minimalne wymagania – nie gorsze niż – określone w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 5 do SWZ).6) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, podpisania i złożenia wraz z ofertą formularza asortymentowo-cenowego sporządzonego zgodnie z treścią załącznika nr 9 do SWZ odpowiedniego dla danej części zamówienia. Ww. formularz będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w danej części zamówienia. 7) Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawa monitorów interaktywnych w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina. 2) Realizacja zadania objęta jest dofinansowaniem dotacji pochodzącej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.3) Przedmiot zamówienia i jego szczegółowe warunki, zakres i sposób wykonania zamówienia określone są w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 5 do SWZ) zawierającym minimalne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia.4) Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: dostarczenie do siedziby Zamawiającego w Długosiodle przy ulicy T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło na koszt i ryzyko Wykonawcy urządzeń - asortymentu będącego przedmiotem zamówienia (dotyczy części 1-9), wykonanych i dostarczonych w ilościach i zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. Przedmiot zamówienia określony w części 10 zamówienia Wykonawca dostarczy do szkół podstawowych na terenie gminy Długosiodło.5) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz powinien spełniać minimalne wymagania – nie gorsze niż – określone w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 5 do SWZ).6) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, podpisania i złożenia wraz z ofertą formularza asortymentowo-cenowego sporządzonego zgodnie z treścią załącznika nr 9 do SWZ odpowiedniego dla danej części zamówienia. Ww. formularz będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w danej części zamówienia. 7) Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-19

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach