Przetargi.pl
Dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego i laboratoryjnego

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza ogłasza przetarg

 • Adres: 85-030 Bydgoszcz, ul. Św. Floriana
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 052 3255654; 3255600 , fax. 052 3255664
 • Data zamieszczenia: 2021-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
  ul. Św. Floriana 12
  85-030 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 052 3255654; 3255600, fax. 052 3255664
  REGON: 00097918800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsoz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego i laboratoryjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku w ilości i rodzajach podanych w formularzu cenowym ( zał. nr 1a ) dołączonym do SIWZ. Zamawiający rozbił przedmiot zamówienia na 59 pakietów. Koszty transportu ponosi wykonawca. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tzn. na poszczególne pakiety. Oferta w danym pakiecie musi być pełna. Podane ilości sprzętu są szacunkowe i mogą ulegać zmianie w trakcie trwania umowy. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia wartości zamówienia, dopuszcza natomiast możliwość zakupu mniejszej ilości. Podyktowane jest to brakiem szczegółowego określenia ilości leczonych pacjentów w najbliższych 12 miesiącach. Podane ilości wynikają z średniego zużycia w ostatnich 12 miesiącach. Termin dostawy max 8 dni roboczych. Oferowany sprzęt winien posiadać okres ważności pozwalający Zamawiającemu na użytkowanie go przez okres minimum 2/3 liczony od daty produkcji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach