Przetargi.pl
Dostawy sprzętu jednorazowego użytku II

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 56400 Oleśnica, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 77 67 427, , fax. 71 77 67 307
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy
  ul. Armii Krajowej 1
  56400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 71 77 67 427, , fax. 71 77 67 307
  REGON: 93296654000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszolesnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy sprzętu jednorazowego użytku II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu jednorazowego użytku ( 13 zadań) przez okres 12 miesięcy – szczegółowe wykazy asortymentu określają załączniki do formularza oferty o nazwie cennik. Zamawiający przewiduje możliwość przeliczania opakowań, jednak w rubryce „ nazwa asortymentu” prosi o wskazanie ilości produktu w opakowaniu ZAMAWIAJĄCY W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI OCENY CZY ZAOFEROWANY PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA ZGODNIE Z SIWZ ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WEZWANIA O PRZEDŁOZENIA KATALOGÓW LUB PRÓBEK ZAOFEROWANYCH PRODUKTÓW Zamówienie składa się z 25 części (zadań): Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Liczba części (zadań): 13. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych w obrębie danej części zostaną odrzucone. Miejsce realizacji zamówienia: magazyn szpitalny (IV piętro)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: zad. 1) 1 300,00 zł zad. 2) nie dotyczy zad. 3) 900,00 zł zad. 4) 90,00 zł zad. 5) 300,00 zł zad. 6) 60,00 zł zad. 7) 200,00 zł zad. 8) 60,00 zł zad. 9) 750,00 zł zad. 10) 200,00 zł zad. 11) 50,00 zł zad. 12) 450,00 zł zad. 13) 1100,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz ofertowy – wg wzoru- załącznik nr 1 do SIWZ, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy; 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentu, ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3. W przypadku gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane prze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy; 4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji , dotyczącej: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, Wykonawcy będą zobowiązani do złożenia oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika nr 7 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach