Przetargi.pl
Dostawy spirali embolizacyjnej do tętniaków wewnątrzczaszkowych

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 40-752 Katowice, ul. Medyków 16
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 207 15 32 , fax. (032) 2071546, 252 6303
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
  ul. Medyków 16 16
  40-752 Katowice, woj. śląskie
  tel. (032) 207 15 32, fax. (032) 2071546, 252 6303
  REGON: 00141500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gczd.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy spirali embolizacyjnej do tętniaków wewnątrzczaszkowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy spirali embolizacyjnej do tętniaków wewnątrzczaszkowych 1. Spirala embolizacyjna do tętniaków wewnątrzczaszkowych odczepiana elektromechanicznie -Spirala platynowa pokrywana hydrożelem, zwiększająca swoją objętość i powodująca szybką proliferację oraz pełną endotelizację szypuły tętniaka. -System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali - Krótki czas uwalniania spiral - Spirala z możliwością bezpiecznego repozycjonowania, wyjmowania i ponownego wkładania do worka tętniaka - Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010 ; 0,014 ; 0,018 -Możliwość zamówienia różnej długości i średnicy zwoju spirali - Kształt heliakalny i sferyczny spiral -System odczepiania elektromechaniczny -gwarantujący wizualną - zielona czerwona dioda sygnalizująca informację o odczepieniu spirali. Czas odczepienia spirali 3 sekundy. szt. 15 2.Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych - Prowadnik o budowie hybrydowej - Prowadnik o średnicy 0,012 w części dystalnej oraz 0,014 w części proksymalnej - Rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej wykonany z nitynolu - Prowadnik o długości 200 cm , część nitynolowa o długości 60 cm , kształtowalna część prowadnika o długości 1,4 cm , pokrycie hydrofilne na długości 40 cm szt. 5 3.Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych -Cewnik zbrojony - zbudowany z 7 segmentów - Polerowany atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną - Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali - Zewnętrzna średnica 2,4 F , średnica wewnętrzna 0,017 - Długość cewnika 150 cm , pokrycie hydrofilne na długości 120 cm - Dostępne 2 typy : regular , extra support szt. 5 4.Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych -Cewnik atraumatyczny w części dystalnej , zbrojony w części proksymalnej , pokrycie PTFE w części środkowej cewnika - płaskie części stalowe i plastikowe w wewnętrznej ścianie cewnika -Cewnik o budowie 2 częściowej niezależnej od siebie : - część zewnętrzna - cewnik prowadzący o średnicach 5 F - średnica wewnętrzna 0,059 , 6 F - średnica wewnętrzna 0,071 długość cewnika 95 cm , kształtowalna dystalna końcówka 7 cm - cześć wewnętrzna - cewnik diagnostyczny o średnicach 4 F - średnica wewnętrzna 0,041 , 5 F - średnica wewnętrzna 0,048 , długość cewnika 117 cm , kształtowalna dystalna końcówka 7 cm , pokrycie hydrofilne na długości 15 cm - Cewnik o kształcie końcówki ; prosty , MP1 , MP2 , vertebral szt. 5 5.Konektor - Kompatybilny z cewnikami prowadzącymi do 9F - Dostępne z jedną i dwoma śluzami. - Kształt Y szt.20 6.Rampy - Zakres ciśnień od 20 -500 psi - Liczba portów od 2 do 5 - Prawe i lewe -Rotacyjne końcówki szt.100 depozyt całego zakresu rozmiarów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331117307
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gczd.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach