Przetargi.pl
Dostawy soli kamiennej drogowej z antyzbrylaczem granulacji 0/6 mm do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie ZIMA 2019/2020 administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w ilości 500 ton (wraz z transportem)

Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4414069 , fax. 77 4414071
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  ul. Książąt Opolskich 27
  45-005 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4414069, fax. 77 4414071
  REGON: 53142158400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdp.opole.pl/291/strona-glowna.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy soli kamiennej drogowej z antyzbrylaczem granulacji 0/6 mm do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie ZIMA 2019/2020 administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w ilości 500 ton (wraz z transportem)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawy soli drogowej z antyzbrylaczem granulacji od 0 do 6 mm, posiadającej aktualną aprobatę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dopuszczającą sól do stosowania przy zimowym utrzymaniu dróg wraz z transportem na plac składowy Zamawiającego, przy ul. Żerkowickiej w Bierkowicach k/Opola - w ilości do 500 ton - sukcesywnie partiami wg potrzeb Zamawiającego (uzależnionych od warunków atmosferycznych), w terminie od października 2019 roku do 15 lutego 2020 roku, z tym że: - 350 ton – do 05 grudnia 2019 roku, - 150 ton – w zależności od zapotrzebowania do 15.02.2020 roku. Cena jednostkowa obejmuje cenę materiału wraz z dostawą do bazy w Bierkowicach. Ilość dostaw podanych w kosztorysie ofertowym ma charakter orientacyjny i posłuży do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty najkorzystniejszej do określenia orientacyjnej wartości umowy. Zapłata będzie następować za każdą odebraną partię soli, według ceny jednostkowej ustalonej w ofercie Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34927100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW: 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2017 poz. 570 tekst jednolity), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. II. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną