Przetargi.pl
„DOSTAWY PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I MLECZARSKICH W I PÓŁROCZU ROKU 2023”

Dom Pomocy Społecznej w Obrytem ogłasza przetarg

 • Adres: 07-215 Obryte, Obryte 188
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297411080 , fax. 297411080
 • Data zamieszczenia: 2022-12-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Obrytem
  Obryte 188
  07-215 Obryte, woj. mazowieckie
  tel. 297411080, fax. 297411080
  REGON: 000308927
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsobryte.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „DOSTAWY PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I MLECZARSKICH W I PÓŁROCZU ROKU 2023”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy różnych artykułów spożywczych i mleczarskich wraz ich dowozem i wniesieniem do magazynu produktów spożywczych Domu Pomocy Społecznej w Obrytem (07-215 Obryte 188), według rodzajów i ilości wskazanych w Załączniku Nr 2 do niniejszej SWZ – formularzu asortymentowo – cenowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w DZIALE XIV SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca złoży oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca złoży oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca złoży oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.d) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca złoży oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach