Przetargi.pl
Dostawy preparatów dezynfekcyjnych.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, Rybickiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 8340821 , fax. 468340823
 • Data zamieszczenia: 2021-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
  Rybickiego 1
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 46 8340821, fax. 468340823
  REGON: 00065711900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy preparatów dezynfekcyjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach, na potrzeby chorych z podejrzeniem COVID-19 lub chorych na COVID-19 (decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 17.11.2020r, znak ZK-III.6310.410.2020-85) oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na środki dezynfekcyjne w latach 2020 / 2021 (epidemia Covid-19 i potrzeby z nią związane) niezbędny jest zakup w/w preparatów w celu zabezpieczenia dalszej działalności szpitala.Zakup zostanie zrealizowany w okresie 6 miesięcy z firmami: Medilab Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok - wartość zamówienia: 32995,89 zł brutto; Kikgel Sp. z o. o ., ul. Marii Curie- Skłodowskiej 7, 97 -225 Ujazd - wartość zamówienia: 4 977,18 zł brutto; Henry Kruse Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce - wartość zamówienia 815,08 zł brutto; Perfekt Med., 90-612 Łódź, ul. Gdańska 54 lok. 305 - wartość zamówienia: 3 300,48 zł brutto;Umowy zostały zawarte w dniu 19.05.2021r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach