Przetargi.pl
Dostawy podłoży i materiałów do napyleń

Uniwersytet Warszawski ogłasza przetarg

 • Adres: 00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 55-32-419, , fax. 22 55-32-597
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warszawski
  Krakowskie Przedmieście 26/28
  00-927 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 55-32-419, , fax. 22 55-32-597
  REGON: 12580000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.fuw.edu.pl/zamowienia-publiczne.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy podłoży i materiałów do napyleń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy podłoży oraz materiałów do napyleń. Przedmiot zamówienia składa się z następujących części: Część 1 - Dostawa podłoży monokrystalicznych GaAs o orientacji (111)B, polerownych z jednej strony: 50 sztuk podłoży domieszkowanych na typ p i 50 sztuk podłoży niedomieszkowanych. Część 2 – Sukcesywne dostawy materiałów do napyleń Część 3 – Sukcesywne dostawy podłoży do napyleń Część 4 – Sukcesywne dostawy podłoży do napyleń z krzemionki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24311000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa takich wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 3. Jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach