Przetargi.pl
dostawy paliw ciekłych

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 334 616 , fax. 895 371 410
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie
  ul. Dworcowa 60
  10-437 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 334 616, fax. 895 371 410
  REGON: 51144034400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.witd.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawy paliw ciekłych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawy paliw ciekłych (tankowanie na stacji paliw), tj.: - oleju napędowego w ilości nie większej niż 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) litrów, - benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości nie większej niż 5.000 (pięć tysięcy) litrów z możliwością realizacji przez 7 dni w tygodniu na stacjach paliw położonych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, w tym na co najmniej jednej stacji paliw czynnej całodobowo na terenie każdego z następujących miast: Olsztyn, Elbląg, Ełk, Iława. Oferowane paliwo musi odpowiadać normom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia lub kompetencje do wykonywania określonej działalności zawodowej. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia na formularzu stanowiącym zał. Nr 3 do siwz. Z oświadczenia powinno wynikać, że warunek jest spełniony.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca przedkłada wraz z ofertą oświadczenie zawierające informację w jakiej części zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ); W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667),, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą przedkładają dowód ustanowienia pełnomocnika (pełnomocnictwo) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; Wykonawcy przedkładają wraz ofertą dokument potwierdzający uprawnienie osoby składającej oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy (podpisującej ofertę, potwierdzającej dokumenty za zgodność z oryginałem) do reprezentowania Wykonawcy; Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych Wykonawca przedstawia wraz ofertą dowód, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności poprzez przedłożenie pisemnego zobowiązania tych podmiotów (podmiotu) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp wobec tych podmiotów (podmiotu); Wykonawcy przedkładają wraz z ofertą wypełniony formularz oferty cenowej (załącznik nr 1 do siwz) oraz wypełniony formularz z informacją o liczbie stacji paliw (załącznik nr 2 do siwz) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wraz z ich wykazem, w tym o stacjach paliw czynnych całodobowo na terenie miast: Olsztyn, Ełk, Elbląg, Iława.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach