Przetargi.pl
Dostawy owoców i warzyw na potrzeby Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego w Łańsku

Centrum Usług Wspólnych ogłasza przetarg

 • Adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6946359 , fax. 22 6946076
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych
  ul. Powsińska 69/71 69/71
  02-903 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6946359, fax. 22 6946076
  REGON: 01226172500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytucja gospodarki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy owoców i warzyw na potrzeby Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego w Łańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy owoców i warzyw na potrzeby Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego w Łańsku. Szacunkowe ilości i zakres przedmiotowego zamówienia wskazane zostały odpowiednio w zestawieniach asortymentowo-ilościowych stanowiących Załączniki do SIWZ. - Załącznik 1A w którym produkty rolne są ujęte w cennikach ogólnokrajowych - Załącznik 1B w którym dodatkowe produkty rolne nie są ujęte w cennikach ogólnokrajowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cuw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach