Przetargi.pl
Dostawy oleju napędowego w roku 2020 do zbiornika o pojemności 5000 l, należącego do Zamawiającego wraz z bezgotówkowym rozliczaniem transakcji oraz elektronicznym systemem ewidencji tankowania i analizy rozliczeniowej

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. 1 Maja
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 140 020
 • Data zamieszczenia: 2019-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu
  ul. 1 Maja 3
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 324 140 020
  REGON: 27628715700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.powiatraciborski.pl/pzdr/dane_powiatowy_zarzad_drog_w_raciborzu.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy oleju napędowego w roku 2020 do zbiornika o pojemności 5000 l, należącego do Zamawiającego wraz z bezgotówkowym rozliczaniem transakcji oraz elektronicznym systemem ewidencji tankowania i analizy rozliczeniowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonawca będzie dostarczał własnym transportem, na swój koszt i ryzyko olej napędowy sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego z częstotliwością zapewniającą ciągłość tankowań pracownikom Zamawiającego. Szacunkowa łączna ilość oleju napędowego wynosi 25.000 l. Dostawy oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. 1 Maja 3, będą odbywać się w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00. Wykonawca zobowiązany jest uprzedzić Zamawiającego o planowanej dostawie, co najmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem (informowanie w dni robocze). Każde tankowanie z cysterny Wykonawcy do zbiornika i pojemnika próbki rozjemczej będzie odbywało się w obecności pracownika Zamawiającego. 2. Na swój koszt Wykonawca podłączy w obecności pracownika Zamawiającego do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zamawiającego, w Raciborzu przy ul. 1 Maja 3, układ dystrybucyjny do bezgotówkowego tankowania z elektronicznym systemem ewidencji tankowania (wraz z kalibracją urządzenia) oraz układ grzewczy paliwa zapewniający właściwą temperaturę paliwa. Układ dystrybucyjny oraz układ grzewczy będzie własnością Wykonawcy. 3. Olej napędowy jest własnością Wykonawcy do chwili zatankowania go do baków pojazdów i maszyn przez pracowników Zamawiającego (Zamawiający nie prowadzi magazynu paliw). 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczany olej napędowy odpowiada swoją klasyfikacją, składem i jakością wymogom przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych, standardach jakościowych oraz normach. Zamawiający wymaga, aby dostarczany olej napędowy spełniał wymogi przewidziane dla tego rodzaju paliw, określone przez Polskie Normy i posiadał parametry nie gorsze niż określone w normie PN EN 590:2013, oraz wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 poz. 1680). 5. Wykonawca wraz z dostawą oleju napędowego do zbiornika Zamawiającego zobowiązany jest pozostawić Zamawiającemu próbkę rozjemczą oleju napędowego w 1 litrowym, zabezpieczonym/zaplombowanym pojemniku. Próbkę zlewa się w obecności pracownika Zamawiającego. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że olej napędowy nie spełnia warunków jakościowych, Wykonawca ma obowiązek w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia poddać próbkę rozjemczą badaniu w autoryzowanym laboratorium. Próbki będą przechowywane przez Zamawiającego przez okres do dwóch następnych tankowań. 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jakości dostarczonego paliwa Zamawiający, informując o tym fakcie Wykonawcę, może dokonać badania próbek paliwa w laboratorium mającym uprawnienia do wykonywania takich badań. W przypadku stwierdzenia, że paliwo jest niezgodne z Polskimi Normami, obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami dokonanego badania oraz żądać wymiany paliwa oraz pokrycia związanych z tym kosztów. W przypadku, gdy Wykonawca nie wymieni paliwa nieodpowiedniej jakości, bądź takie paliwo ponownie dostarczy, Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, a także obciążyć go obowiązkiem zapłaty odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy. 7. Wykonawca zobowiązuje się do każdej dostawy oleju napędowego do zbiornika Zamawiającego, przekazać Zamawiającemu świadectwo jakości oraz list przewozowy wydany przez magazyn Wykonawcy zawierający datę i godzinę załadunku, numer rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo. 8. Dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż w ciągu 24 godzin od momentu załadunku cysterny na magazynie Wykonawcy. 9. Wykonawca zapewni i wyda 50 szt. kart paliwowych do tankowania, które będą przyporządkowane poszczególnym kierowcom, pojazdom oraz jednostkom sprzętowym (w tym karty rezerwowe). 10. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu analizę i ewidencję tankowań z wykorzystaniem technologii informatycznych z całodobowym dostępem dla osób upoważnionych przez Zamawiającego, do ww. informacji. Wykonawca wydaje karty paliwowych do tankowania, które będą przydzielone kierowcom oraz przydzielone dla każdego sprzętu/pojazdu, celem identyfikacji i analizy tankowań w systemie, o którym mowa powyżej. Karty paliwowe wydane przez Wykonawcę wyposażone w elektroniczny system identyfikacji (chip / pasek magnetyczny itp.), zabezpieczone poufnym kodem, spełniającym bankowe standardy zabezpieczeń są wystawiane osobno dla każdego pojazdu / sprzętu, oraz dla kierowcy. 11. Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu przez strony umowy przekaże Wykonawcy wykaz pojazdów i sprzętu, oraz wykaz uprawnionych do tankowania osób. Natomiast Wykonawca w terminie do 7 dni od otrzymania ww. wykazów, lub najpóźniej w dniu pierwszej dostawy paliwa, przekaże Zamawiającemu (bez odrębnego wynagrodzenia) taką ilość kart, ile podano w wykazach. 12. Każda karta posiada indywidualny numer identyfikacyjny jest przyporządkowana pojazdowi, maszynie, osobie i będzie ważna przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca dopuszcza wystawienie niezwłocznie, nie później niż do pięciu dni, dodatkowych kart na wypadek zniszczenia, zgubienia itp. O zaistniałych zdarzeniach utraty, zniszczenia kart Zamawiający informuje Wykonawcę na piśmie. 13. Kierowcy Zamawiającego wyposażeni w karty paliwowe mogą pobierać ze zbiornika Zamawiającego olej napędowy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, przez wszystkie dni w roku, w ciągu całego okresu obowiązywania umowy. 14. Wykonawca ma obowiązek udostępnić wszystkie informacje dotyczące pobrań paliwa na portalu internetowym, bez konieczności instalowania oprogramowania na komputerze Zamawiającego. 15. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu możliwość generowania raportów tankowań z uwzględnieniem: dat tankowań, rodzaju pojazdów / sprzętu, kierowców, ilości zatankowanego paliwa. 16. Wykonawca udostępni i umożliwi Zamawiającemu wykonanie wydruków raportów tankowań paliwa wg zestawień kierowców, pojazdów / sprzętu, sumarycznych za wskazany okres, oraz ich generowanie i zapisywanie w formacie plików PDF / Excel (wszystko na komputerze Zamawiającego) . 17. Analiza tankowań i możliwość generowania raportów powinna być udostępniona uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego nieprzerwanie licząc od pierwszego tankowania. 18. Olej napędowy dostarczany do Zamawiającego nie może pochodzić z rezerw państwowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3000 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę. 2) Zaświadczenie o wniesieniu do Urzędu Skarbowego kaucji gwarancyjnej, określonej w Dziale Xa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). 3) Kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach