Przetargi.pl
Dostawy oleju napędowego grzewczego typu lekkiego na lata 2022-2023

Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-805 Łęka Mała, Rokosowo
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 733 308 , fax. 655 733 304
 • Data zamieszczenia: 2021-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie
  Rokosowo 1
  63-805 Łęka Mała, woj. wielkopolskie
  tel. 655 733 308, fax. 655 733 304
  REGON: 30162644200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rokosowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy oleju napędowego grzewczego typu lekkiego na lata 2022-2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego grzewczego typu lekkiego w szacunkowej ilości 90 000 l w latach 2022-2023 spełniającego wymagania polskiej normy PN-C-96024:2011 oraz zgodnego z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz .U. Dz. U. 2016 poz. 2008) i posiadającego następujące właściwości: Lp. Właściwość Jm Wartość 1. Wartość opałowa Mj/kg Min. 42,6 2. Lepkość kinematyczna w temp. 20° C Mm2/s Max. 6,0 3. Temperatura płynięcia ° C Max. -20,0 4. Temperatura zapłonu ° C Min. 56,0 5. Zawartość siarki % (m/m) Max. 0,10 6. Zawartość wody Mg/kg Max. 200,0 7. Gęstość w temp. 15 ° C Kg/m3 Max. 860,0 8. Zawartość zanieczyszczeń stałych Mg/kg Max. 24,0 9. barwa Czerwona
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach