Przetargi.pl
Dostawy oleju grzewczego z dowozem na potrzeby Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej, Ostromecku i Czarżu w 2018 roku

Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 86-070 Dąbrowa Chełmińska, Sportowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-52 3816013 , fax. 0-52 3816013
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej
  Sportowa 1
  86-070 Dąbrowa Chełmińska, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 3816013, fax. 0-52 3816013
  REGON: 340381540

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy oleju grzewczego z dowozem na potrzeby Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej, Ostromecku i Czarżu w 2018 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju grzewczego z dowozem na potrzeby Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej, Ostromecku i Czarżu w ilości do 75 m3. Ilości oleju, w trakcie realizacji umowy nie będą zwiększone. Dopuszcza się jedynie możliwość ich zmniejszenia po faktycznie zrealizowanych zamówieniach. Z tytułu zmniejszenia ilości paliw wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń, w tym finansowych. CPV 09135100-5 2. Wymagane parametry oleju opałowego lekkiego, zgodnie z Polską Normą PN-C-96024:2001: a) wartość opałowa min. 42,6 [MJ/kg], b) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej max 0,3 % [m/m] c) pozostałość po spopieleniu max 0,01 % [m/m] d) zawartość siarki max 0,20 % [m/m] e) zawartość wody max 200 [Mg/kg] f) gęstość w temperaturze 15oC max 0,860 [g/ml] 3. Warunki realizacji dostawy oleju opałowego lekkiego: a) dostawa oleju opałowego realizowana stosownie do potrzeb Zamawiającego, w ciągu 24 lub 48 godzin (48 godzinny termin dostawy jest maksymalny który może wskazać Wykonawca) od daty złożenia zamówienia przez dyrektora szkoły, w godzinach pracy szkoły (od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-15.00). W zależności jaki czas dostawy Wykonawca określi, taką odpowiednia liczbę punktów otrzyma zgodnie z kryterium oceny ofert „czas dostawy” określonym w Sekcji XI SIWZ. b) do każdej faktury wystawionej na szkołę, w której tankowano olej opałowy, dołączony atest oleju opałowego oraz wydruk ze strony internetowej producenta oleju opałowego z ceną netto 1 m3 oleju w dniu złożenia zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie zweryfikowane na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniona „Karta przewodnia oferty – formularz ofertowy”, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach