Przetargi.pl
Dostawy odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli wraz z dzierżawą aparatów dla Laboratorium Analitycznego - znak sprawy Z/21/PN/19

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Rydygiera
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6413400 , fax. 56 4621334
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego
  ul. Rydygiera 15/17
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6413400, fax. 56 4621334
  REGON: 87029873800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.bieganski.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli wraz z dzierżawą aparatów dla Laboratorium Analitycznego - znak sprawy Z/21/PN/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli wraz z dzierżawą aparatów dla Laboratorium Analitycznego zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ oraz opisem technicznym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Asortymenty, będące wyrobami medycznymi, (które zostały wycenione z uwzględnieniem stawki 8 % VAT), muszą być dopuszczone do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175 ze zm.). Miejsce realizacji zamówienia: magazyn medyczny oraz Laboratorium Analityczne Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu. Zamawiający w zakresie zadania 3 określił w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Zamawiający uwzględnił koszty cyklu życia, w szczególności:  poniesione przez Zamawiającego lub innych użytkowników związane z: • nabyciem poprzez dostawy sukcesywne przedmiotu zamówienia – zgodnie z zasadami realizacji zamówienia określonymi w ogólnych warunkach umowy – które stanowią jedyny czynnik kosztowy różnicujący oferty; • użytkowaniem, w szczególności zużyciem energii i innych zasobów – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z użytkowaniem; • utrzymaniem – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem; • wycofaniem z eksploatacji, w szczególności kosztami zbierania i recyklingu – koszty utylizacji zużytych kontroli są dla Zamawiającego takie same, bez względu na Wykonawcę, w związku z tym się znoszą;  przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym związane z cyklem życia produktu, usługi lub robót budowlanych dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne związane z łagodzeniem zmian klimatu, o ile wartość pieniężną można określić i zweryfikować - przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów przypisywanych ekologicznym efektom zewnętrznym związanych z cyklem życia produktu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania: Zadanie 1: Odczynniki biochemiczne, materiały zużywalne, kalibratory i kontrole z dzierżawą aparatu wraz ze stacją uzdatniania wody Zadanie 2: Odczynniki do badań immunochemicznych z dzierżawą dwóch aparatów, dwóch wirówek oraz trzech komputerów przenośnych z oprogramowaniem Astraia Zadanie 3: Materiały kontrolne do wykonywania badań w zakresie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości wraz z programem informatycznym i sprzętem komputerowym niezbędnym do zapisywania analizy i archiwizacji danych w asortymentach i ilościach podanych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w formularzu cenowym. W przypadku wskazania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, znaku towarowego, pochodzenia, normy – należy przyjąć, że wskazane nazwy, znaki towarowe, pochodzenie, normy określają minimalne parametry techniczne co oznacza, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że produkt równoważny spełnia minimalne parametry określone przez Zamawiającego. (podstawa prawna art. 30 ust 4 ustawy). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust. 5 ustawy) poprzez złożenie opisu technicznego i podania nazwy produktu i producenta. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów równoważnych uznaje się, iż kalkulacja ceny obejmuje materiały wskazane w dokumentacji stanowiącej Załączniki do SIWZ. Termin wykonania zamówienia: • dostawa, instalacja i uruchomienie aparatów (dotyczy zadań: 1, 2) – do 3 tygodni od daty zawarcia umowy, • dzierżawa aparatów (dotyczy zadania: 1, 2) – przez okres 9 miesięcy od daty dostarczenia i odbioru aparatów, • dostawy sukcesywne odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli (dotyczy zadania: 1, 2, 3) – przez okres 9 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (załącznik nr 3). Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 3, o którym mowa powyżej; 2) formularz ofertowy – stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ; Dokument należy złożyć w formie oryginału. 3) formularz cenowy – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ; Dokument należy złożyć w formie oryginału. 4) opis techniczny (dotyczy zadania 1, 2) – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ; Dokument należy złożyć w formie oryginału. 5) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika. Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie . W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej (załącznik nr 3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzić brak podstaw wykluczenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie jakiejś części zamówienia podwykonawcom, zobligowany jest do wskazania tej części w ofercie. Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument, o którym mowa w pkt. VI. 2. powinien złożyć każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach