Przetargi.pl
Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach - postępowanie II

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 44-145 Pilchowice, Dworcowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 331 99 03, , fax. 32 331 99 08
 • Data zamieszczenia: 2018-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
  Dworcowa 31
  44-145 Pilchowice, woj. śląskie
  tel. 32 331 99 03, , fax. 32 331 99 08
  REGON: 276215293
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-pilchowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach - postępowanie II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy dostaw odczynników do analityki ogólnej, odczynników do hematologii oraz sprzętu laboratoryjnego sterylnego. Szczegółowy asortyment oraz szacunkowe ilości podano w arkuszu asortymentowo cenowym załączonym do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków szczegółowych wymaga jedynie oświadczeń. ocena na zasadzie spełnia/ nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta winna zawierać : wypełniony formularz oferty wraz z arkuszem asortymentowo cenowym, oświadczenia, oryginał pełnomocnictwa jeśli jest wymagane. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach