Przetargi.pl
DOSTAWY ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I LABORATORYJNYCH

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 411 361 , fax. 261 411 313
 • Data zamieszczenia: 2019-05-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Gdańska 147
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 411 361, fax. 261 411 313
  REGON: 34126041200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.11wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWY ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I LABORATORYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I LABORATORYJNYCH. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na 20 części, określone w części XIX SIWZ. GŁÓWNY PRZEDMIOT CPV: 33600000-6 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE DODATKOWY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CPV: 38900000-4 Różne przyrządy do badania i testowania 1.Warunki wykonania zamówienia zawarto w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy i SIWZ. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz terminy dostaw określono w załączniku nr 1 do SIWZ. 3.Wykonawca dostarczy odczynniki pochodzące z bieżącej produkcji, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widoczną nazwą producenta, symbolem produktu i terminem ważności określonym w opisie przedmiotu zamówienia. 4.Odczynniki muszą spełniać wymagania odpowiadające normą jakościowym oraz bezpieczeństwa określonych dla tych produktów. 5.Szeregi biochemiczne i odczynniki do testów muszą być jednego producenta i posiadać termin ważności określony w specyfikacji przedmiotu zamówienia (w przypadku nieokreślonego terminu w specyfikacji - załącznik nr 1 – przedmiot zamówienia musi posiadać termin ważności minimum 11 miesięcy od daty dostawy). 6.Wszystkie odczynniki chemiczne są opakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację (ilość, rodzaj) bez konieczności naruszania opakowania oraz z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. 7.Opisy opakowań i instrukcje winny być w języku polskim. 8.Oferowane produkty, stanowiące przedmiot zamówienia są wolne od wad, dopuszczone do obrotu handlowego, spełniają wymagania norm PN-EN, posiadają stosowne certyfikaty kontroli, jakości, analizy zgodnie ze specyfiką przedmiotu zamówienia oraz znajdują się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu producenta. Każde opakowanie jednostkowe produktu winno być oznakowane terminem ważności (data przydatności do użycia). Termin ważności produktu (przydatności do użycia) podany jest w załączniku nr 1 do umowy. 9.Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy certyfikaty kontroli, jakości i certyfikaty analizy zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia w formie papierowej do każdej sztuki wzorca oraz dla każdego odczynnika i wzorca aktualne karty charakterystyki w formie papierowej w języku polskim. 10.Wykonawca udostępni bezpłatny dostęp do odczytów kodów identyfikujących bakterie. 11.Po stwierdzeniu przerośnięcia podłoży przez bakterie w terminie ważności gwarantującym jałowość przez producenta, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany całej dostarczonej serii danego podłoża (wszystkich opakowań o tym samym numerze seryjnym). 12.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kartę charakterystyki sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 dla każdej dostarczonej substancji i mieszaniny sklasyfikowanych jako niebezpieczne, mieszanin nie sklasyfikowanych jako niebezpieczne, ale zawierające co najmniej 1% substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub środowiska, substancji, dla której ustalono NDS (czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy). 13.Karty charakterystyki o których mowa w ust. 12 sporządzone w języku polskim przekazywane będą bezpłatnie w wersji papierowej lub elektronicznej najpóźniej w dniu pierwszej dostawy substancji lub preparatu. 14.Zamawiający zastrzega sobie wykonanie przez Wykonawcę czynności mających na celu uzyskania wszelkich akceptacji dla dostarczonych do Zamawiającego odczynników. 15.Koszty uzyskania stosownych uzgodnień przez Wykonawcę nie obciążą Zamawiającego. 16.Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu do 80% wartości zamówienia podstawowego, w sytuacji wyczerpania kwoty, przeznaczonej na realizację zamówienia podstawowego o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, której projekt stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 17.Chęć skorzystania z prawa opcji nie będzie wymagać zawarcia aneksu do nn. umowy, odbywać się będzie w oparciu o skierowane do Wykonawcy w formie pisemnej zgłoszenie oraz poprzez formularze zamówienia. 18.Prawo opcji, o którym mowa w ust. 1. realizowane będzie na następujących zasadach: a)prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe; b)ceny jednostkowe świadczonych usług w ramach prawa opcji będą takie same jak zamówienia podstawowego; 19.Zamawiający zastrzega sobie, iż część zamówienia, określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Wykonanie opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak wykonania zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 20.Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach