Przetargi.pl
Dostawy obłożeń operacyjnych, odzieży ochronnej, opatrunków i innych wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, ul. Cicha
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 855 66 08, , fax. 81 855 66 08
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Cicha 14
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 81 855 66 08, , fax. 81 855 66 08
  REGON: 43121995700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-lubartow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy obłożeń operacyjnych, odzieży ochronnej, opatrunków i innych wyrobów medycznych jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowią dostawy obłożeń operacyjnych, odzieży ochronnej, opatrunków i innych wyrobów medycznych jednorazowego użytku w podziale na Pakiety od 1 do 21. 2. Wymagania Zamawiającego w zakresie Pakietów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11; - Zamawiający wymaga, aby zestawy były zapakowane w torbę papierowo-foliową. Zestawy muszą posiadać na opakowaniu minimum 2 etykiety repozycjonowalne samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych Zestawy muszą posiadać na opakowaniu etykietę pokazującą obrazkowo elementy wchodzące w sk.ład zestawu oraz ich rozmiary Na zestawie powinien być wyraźnie oznaczony kierunek rozkładania (system strzałek) a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. Głowa, stopa) - Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były zgodne z normami: PN-EN 13795-1, 2, 3. - Zamawiający wymaga zaświadczenia o biozgodności, zgodnie z normą: PN-EN ISO 10 933-5:2009 oraz PN-EN ISO 10993-10:2009. - Termin przydatności do użycia nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego. - Opakowanie zbiorcze zawierające dane asortymentu w języku polskim w tym: nazwa, ilość, rozmiary, nr katalogowy produktu. 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 33-14-00-00-3 4. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876) , wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych. 5. Podane w załączniku nr 1 parametry należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór. 6. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych wielkości opakowań niż opisane w tabeli Załacznika nr 1, wówczas należy tak przeliczyć ilość oferowanych opakowań, aby w efekcie możliwa była realizacja całości zamówienia. W razie konieczności należy zaokrąglić ilość zaproponowanych opakowań w górę. 7. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w podziale na Pakiety 1-21. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przedłożenia Zamawiającemu innych próbek oferowanego asortymentu niż opisane w tabeli, w razie pojawienia się wątpliwości czy oferowany produkt jest zgdny z wymogami SIWZ. 9. W celu oceny jakości i zgodności z SIWZ oferowanych wyrobów Zamawiający wymaga złożenia próbek, w ilościach wskazanych poniżej (dostarczone próbki nie podlegaja zwrotowi) (opis zawarty w poniższych tabelach jest skrótowy, pełny opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ). L.p. Nazwa wyrobu / Charakterystyka Ilość próbek Pakiet nr 1 Serweta chirurgiczna sterylna, jednorazowa o wym. 75 X 90 cm z taśmą samoprzylepną (szer. taśmy 5 cm). 2 sztuki Pakiet nr 1 Obłożenie chirurgiczne do zabiegów ginekologicznych 2 sztuki Pakiet nr 2 Obłożenie chirurgiczne do laparoskopii ginekologicznej 2 sztuki Pakiet nr 3 Obłożenie chirurgiczne do operacji urologicznych TUR 2 sztuki Pakiet nr 5 Obłożenie chirurgiczne do zabiegów neurochirurgicznych 1 sztuka Pakiet nr 5 Zestaw do operacji barku 2 sztuki Pakiet nr 7 Zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. 2 sztuki Pakiet nr 7 Zestaw do artroskopii kolana bez torby. 2 sztuki Pakiet nr 7 Zestaw do operacji kończyn. 2 sztuki Pakiet nr 8 Podkład /serweta ochronna na stół operacyjny 2 sztuki Pakiet nr 9 Fartuch barierowy 1 kpl Pakiet nr 9 Komplet odzieży operacyjnej 1 kpl Pakiet nr 10 Czepek chirurgiczny damski w kształcie beretu, ściągnięty lekką nie uciskającą gumką 1 op. Pakiet nr 10 Czepek chirurgiczny o kroju furażerki, wiązany na troki 1 op. Pakiet nr 10 Fartuch higieniczny dla położnic / pacjenta, 2 szt. Pakiet nr 10 Maska ochronna chirurgiczna wiązana na troki, 1 op. Pakiet nr 11 Obłożenie chirurgiczne do cięcia carskiego 2 sztuki Pakiet nr 14 Prześcieradło jednorazowe nieprzemakalne 2 sztuki Pakiet nr 15 Podkład wysokochłonny 60x90cm 2 sztuki Pakiet nr 15 Mata na podłogę o dużej wchłanialności 75x100cm 2 sztuki Pakiet nr 15 Mata absorpcyjna do wchłaniania płynów 2 sztuki Pakiet nr 16 Opatrunek na rany pooperacyjne rozmiar 25x10cm 3 sztuki Pakiet nr 16 Opatrunek na rany pooperacyjne rozmiar 15x8 cm 3 sztuki Pakiet nr 16 Opatrunek na rany pooperacyjne rozmiar 10x8 cm 3 sztuki Pakiet nr 16 Opaska gipsowa 14cm x 3 m 3 sztuki Pakiet nr 16 Opaska gipsowa 10cm x 3 m 3 sztuki Pakiet nr 16 Opaska gipsowa 12cm x 3 cm 3 sztuki Pakiet nr 18 Zestaw do dezynfekcji pola opweracyjnego 1 sztuka Pakiet nr 21 Rękawice chirurgiczne rozmiar 6,5 3 pary „Próbki do przetargu nieograniczonego na dostawy obłożeń operacyjnych, odzieży ochronnej, opatrunków i innych wyrobów medycznych jednorazowego użytku nr sprawy SZP/17/2017“ Wewnątrz należy umieścić informację o nazwie i adresie Wykonawcy oraz informację, których pozycji próbki dotyczą. Próbki należy złożyć w Sekretariacie SP ZOZ w Lubartowie ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów do dnia 08.08.2017 r. do godz. 11.00. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Umowa wykonywana będzie w okresie 12 miesięcy, licząc od daty jej zawarcia lub do wyczerpania przedmiotu umowy, w formie częściowych dostaw realizowanych na zamówienie telefoniczne, bądź faksem składane przez Zamawiającego sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb. Dostawy cząstkowe realizowane będą w ciagu 3 dni robocze licząc od daty otrzymania zamówienia. Wymagana forma płatności to przelew w ciągu 60 dni od daty zrealizowania dostawy i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach