Przetargi.pl
Dostawy nabiału i tłuszczów.

Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce ogłasza przetarg

 • Adres: 03-016 Warszawa, Ciupagi 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce
  Ciupagi 1
  03-016 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000320495
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy nabiału i tłuszczów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy nabiału do Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy tłuszczów do Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach