Przetargi.pl
DOSTAWY MIESZANKI SORTOWANEJ O FRAKCJI 0,00-31,50mm W ILOŚCI 900 TON NA REMONTY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁOPIENNIK GÓRNY

Gmina Łopiennik Górny ogłasza przetarg

 • Adres: 22-351 Łopiennik Górny, Łopiennik Górny 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5773123 , fax. 82 5773010
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łopiennik Górny
  Łopiennik Górny 1 1
  22-351 Łopiennik Górny, woj. lubelskie
  tel. 82 5773123, fax. 82 5773010
  REGON: 11019794800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglopiennikgorny.bip.e-zeto.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWY MIESZANKI SORTOWANEJ O FRAKCJI 0,00-31,50mm W ILOŚCI 900 TON NA REMONTY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁOPIENNIK GÓRNY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA MIESZANKI SORTOWANEJ O FRAKCJI 0,00-31,50mm W ILOŚCI 900 TON NA REMONTY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁOPIENNIK GÓRNY. 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymogom wszelkich norm i warunków technicznych stosowanych w tym zakresie. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę mieszanki sortowanej wraz z transportem w czasie wskazanym przez Zamawiającego, w miejsce wskazane przez Zamawiającego znajdujące się na terenie Gminy Łopiennik Górny. 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia 5. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do każdej partii towaru atest, świadectwo jakości, aprobatę techniczną czy deklarację zgodności z obowiązującą polską normą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142122002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uglopiennikgorny.bip.e-zeto.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach