Przetargi.pl
DOSTAWY MATERIAŁÓW SZEWNYCH

Szpital Pomnik Chrztu Polski ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, Św. Jana
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 222 80 00 , fax. 614 263 233
 • Data zamieszczenia: 2018-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Pomnik Chrztu Polski
  Św. Jana 9
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 61 222 80 00, fax. 614 263 233
  REGON: 31512300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zoz.gniezno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWY MATERIAŁÓW SZEWNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów szewnych. 2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 33141121-4 – nici chirurgiczne, 33141128-3 – igły do szycia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 2a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w tym zakresie Zamawiający nie precyzuje warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach