Przetargi.pl
dostawy materiałów opatrunkowych

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, Wrocławska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 630 80 59, , fax. 126308059
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ
  Wrocławska 1-3
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 630 80 59, , fax. 126308059
  REGON: 35150686800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawy materiałów opatrunkowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów opatrunkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty wraz z ofertą!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!: 10..1 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ (wy-pełnić pkt 3!!!! ewentualnie oświadczenie z pkt 4 dotyczące wykazanie rzetelności w sytuacji podleganiu wykluczeniu, ewentualnie oświadczenie z pkt 5, czyli oświadczenie Wykonawcy dotyczące podmiotu na które zasoby lub sytuację na które się wykonawca powołuje w zakresie braku podstaw do wykluczenia tego podmiotu) 10..2 Wypełniony Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy 10..3 Wypełniony Załącznik nr 2 – formularz ofertowy 10.1.1 Dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie osób do składania oferty w imieniu Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą na Cześć nr 4, 5, 7, 8, 10 – 14, 17, 18, 21, 29, 31 egzemplarze zaoferowanych produktów w celu dokonania oceny zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ oraz dokonania oceny jakościowej. Wymagana ilość egzemplarzy produktów: (zalecane jest wypełnienie Załącznika nr 6 do SIWZ wykaz próbek). Cześć nr 4: poz. 1-5 po 2 szt. dla każdej pozycji ; poz. 6-7 po 1 op. (min. 50 szt. dla każdego opakowania) Cześć nr 5: poz. 1-3 – po 1 szt. Cześć nr 7: poz. 1-5 po 3 op. Cześć nr 8: poz. 1-3 po 3 op. Cześć nr 10: poz. 1-3 po 10 szt.; poz. 4-5 po 10 szt. Cześć nr 11: poz. 1-4 po 5 op. Cześć nr 12: poz. 1-3 po 5 op. Część nr 13: po 5 op. Cześć nr 14: poz. 1-3 po 5 op. Cześć nr 17: 5 szt. Cześć nr 18: poz. 1 (5op) Cześć nr 21 – poz. 1, 2 – po 1 op. zbiorczym Cześć nr 29: poz. 1-4 po 5 szt. Cześć nr 31: poz. 1 – 5 op. (x 6 szt.) Egzemplarz produktu zostanie wykorzystany do oceny jakościowej i nie podlega zwrotowi. Egzemplarze produktu, jako elementy oferty nie podlegają uzupełnieniu po upływie terminu składania ofert. UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!: 10.1.1 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także odrębne oświadczenia dla każdego z tych podmiotów 10.1.2 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 10.2 Dokumenty wskazane w pkt 10.1.7-10.1.8 muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 10.3 w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach