Przetargi.pl
Dostawy masy mineralno-asfaltowej do remontów cząstkowych nawierzchni dróg w latach 2010-2011

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. 1 Maja 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4140020
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu
  ul. 1 Maja 3 3
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 032 4140020
  REGON: 27628715700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy masy mineralno-asfaltowej do remontów cząstkowych nawierzchni dróg w latach 2010-2011
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne (zgodnie z zapotrzebowaniem) dostawy masy mineralno-asfaltowej grysowej do remontów cząstkowych nawierzchni dróg w latach 2010 - 2011. Sposób odbioru: transport Zamawiającego. Wymagane parametry: Masa mineralno-asfaltowa musi spełniać wymogi określone w PN-S-96025, dla warstw ścieralnych nawierzchni drogowych. Szacunkowa ilość masy mineralno-bitumicznej - 1500 t
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142122002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiatraciborski.pl/index.php?id=1351
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach