Przetargi.pl
dostawy leków różnych

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 4
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 40 40 248 , fax. 0-77 40 40 250
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna
  ul. Oleśnicka 4 4
  46-100 Namysłów, woj. opolskie
  tel. 0-77 40 40 248, fax. 0-77 40 40 250
  REGON: 16021646300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawy leków różnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH: Przedmiotem zamówienia są dostawy leków różnych do apteki przyszpitalnej Zamawiającego przez okres 12 miesięcy - szczegółowy wykaz leków określono w poniższej tabeli. Ilości opakowań podane w poniższej tabeli służą do celów przeliczeniowych, wykonawca może zaproponować inne wielkości opakowań odpowiednio je przeliczając (zaokrąglając do pełnych opakowań w górę). Wspólny Słownik Zamówień - CPV: 33.60.00.00-6 (Produkty farmaceutyczne). Zamawiający, sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie każdorazowo ustalał wielkość zamówienia (rodzaj i ilość artykułów, które należy dostarczyć). W przypadku braku leku podanego w ofercie przetargowej, w chwili jego braku Wykonawca winien zapewnić inny odpowiedni zamiennik w cenie artykułu wycenionego w ofercie przetargowej. Lp. Nazwa leku j.m. Ilość orientac. Zadanie nr 1 1. Albuminum Humanum INJ.20%-100ml. szt. 100 2. Albuminum Humanum INJ.20%-50ml. szt. 50 Zadanie nr 2 1. Enoxaparinum natium 0,04g/0,4ml.x10 ampułkostrzykawek op. 180 2. Enoxaparinum natium 0,08g/0,8ml.x2 ampułkostrzykawek op. 600 Zadanie nr 3 1. Dalteparinum natrium 5000jm./0,2ml.x10 ampułkostrzykawek op. 70 2. Dalteparinum natrium 7500jm./0,3ml.x10 ampułkostrzykawek op. 60 Zadanie nr 4 1. Nadroparinum calcium 2850 jm./0,3ml.x10 ampułkostrzykawek op. 70 2. Nadroparinum calcium 5700 jm./0,6ml.x10 ampułkostrzykawek op. 70 Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Ilość części (zadań): 4. Miejsce realizacji zamówienia: apteka przyszpitalna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zadanie nr 1- 800.00 zł; zadanie nr 2 - 1000.00 zł; zadanie nr 3 - 300.00 zł; zadanie nr 4 - 300.00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami), posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązania innych przedmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, którzy wniosą wadium, którzy złożą ofertę obejmującą całość zamówienia i nie modyfikujący przedmiotu zamówienia określonego przez zamawiającego w SIWZ, którzy zagwarantują co najmniej 30 dniowy termin płatności od daty wystawienia faktury, którzy podpiszą umowę zgodną z niniejszą SIWZ, a także zgodną z ofertą przetargową, którzy zagwarantują stałe ceny przez cały czas obowiązywania umowy, przygotują ofertę zgodnie z formularzami, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ i zgodnie z wymaganiami SIWZ, którzy udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania postawione w formularzu oferty i w załącznikach do oferty, którzy sporządzą ofertę w języku polskim, którzy złożą ofertę w formie pisemnej, którzy złożą ofertę podpisaną przez osobę lub osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo, którzy złożą ofertę dostarczoną w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania i opatrzoną informacjami zawartymi w SIWZ, którzy pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert, którzy zagwarantują max. 3 dniowy termin realizacji danej partii dostawy, którzy zagwarantują, że w przypadkach pilnych dostaw (sporadycznych, w razie konieczności) zamówienia złożone do godz. 11:00 realizowane będą tego samego dnia do godz. 15:00, zamówienia złożone po godz. 11:00 realizowane będą w dniu następnym do godz. 10:00, którzy oświadczą, że oferowane produkty posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP.Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia we wniosku. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców oparty będzie na zasadzie (spełnia - nie spełnia)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony formularz oferty; 2. oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy; 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4. dokument wniesienia wadium; 5. cennik - zadanie nr 1*; 6. cennik - zadanie nr 2*; 7. cennik - zadanie nr 2*; 8. cennik - zadanie nr 2*; 9. oświadczenie w sprawie aktualnych dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie RP; 10. pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę *

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.namyslow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach