Przetargi.pl
DOSTAWY LEKÓW

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 63 08 099 , fax. 12 63 08 099
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ
  ul. Wrocławska 1-3 1-3
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 63 08 099, fax. 12 63 08 099
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.5wszk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWY LEKÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PAKIET 1 - Igantet L.p NAZWA MATERIAŁU j.m Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. brutto Nazwa handlowa/ nr katalogowy 1 Igantet 250jm ampstrz szt. 200 Razem PAKIET 2 - antybiotyki L.p NAZWA MATERIAŁU j.m Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. brutto Nazwa handlowa/ nr katalogowy 1 Vancomycin 1g fiolki szt. 400 Razem PAKIET 3 - cerebrolysin L.p NAZWA MATERIAŁU j.m Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. brutto Nazwa handlowa/ nr katalogowy 1 Cerebrolysin 0,2125g/ml x 5 amp op. 250 Razem PAKIET 4 - Glatirameri L.p NAZWA MATERIAŁU j.m Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. brutto Nazwa handlowa/ nr katalogowy 1 Glatirameri 20mg /ml x 28 apmstrzyk. op. 12 Razem PAKIET 5 - Lignocaina L.p NAZWA MATERIAŁU j.m Ilość Cena jednostkowa netto Wart. Netto Stawka VAT Wart. brutto Nazwa handlowa/ nr katalogowy 1 Lignocaina 2% a 20 ml fiolki/amp szt. 2 000 Razem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.5wszk.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach