Przetargi.pl
Dostawy lekkiego oleju opałowego dla potrzeb kotłowni Szkół na terenie Miasta i Gminy Strzelin.

Zespół Oświaty Gminnej ogłasza przetarg

 • Adres: 57-100 Strzelin, ul. Ząbkowicka 11
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3927200 , fax. 071 3927207
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Oświaty Gminnej
  ul. Ząbkowicka 11 11
  57-100 Strzelin, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3927200, fax. 071 3927207
  REGON: 93075661400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzelin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy lekkiego oleju opałowego dla potrzeb kotłowni Szkół na terenie Miasta i Gminy Strzelin.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie ul. Sienkiewicza 41 w ilości 45 tysięcy litrów oraz do kotłowni Zespołu Szkół Podstawowych w Kuropatniku w ilości 25 tysięcy litrów o następujących parametrach: 1) wartość opałowa min. 42 MJ/kg 2) lepkość kinematyczna w temperaturze 20 oC max. 6,0 mm2/s 3) zawartość siarki max. w % masowych 0,2 % (m/m) 4) zawartość wody max. w % masowych 200 mg/kg 5) gęstość w temperaturze 15 oC max. 0,86 g/ml 6) temperatura krzepnięcia oC max. -6 7) barwa czerwona...
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 911350004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji dostaw
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strzelin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach