Przetargi.pl
Dostawy kruszyw mineralnych - loco baza zamawiającego Niżatyce 161a w roku 2020

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku ogłasza przetarg

 • Adres: 37-200 Przeworsk, ul. Słowackiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 648-97-24
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku
  ul. Słowackiego 17
  37-200 Przeworsk, woj. podkarpackie
  tel. 016 648-97-24
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatprzeworsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy kruszyw mineralnych - loco baza zamawiającego Niżatyce 161a w roku 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rodzaj zamówienia: Dostawy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia będzie „Dostawy kruszyw mineralnych - loco baza zamawiającego Niżatyce 161a w roku 2020” z podziałem na części • zamówienie obejmuje sprzedaż kruszyw kamiennych wraz z dostawą transportem oferenta; • zamówienie będzie realizowane sukcesywnie - w ciągu całego sezonu (do 31 grudnia 2020r.), partiami - w zależności od potrzeb zamawiającego (pojedyncza dostawa – nie mniej niż 20 ton, w zależności od rodzaju transportu oferenta). Płatność za każdą dostarczoną i przyjętą dostawę, przelewem w terminie 30 dni. • termin realizacji pojedynczej dostawy – maks. trzy dni od zlecenia przekazywanego faxem lub telefonicznie (patrz umowa); • szacunkowe ilości zamawianych kruszyw: tłuczeń 20-40mm – 250 ton, tłuczeń 31,5-63mm –250 ton, kliniec 4-31,5 mm – 300t, niesort mieszanka 0-63mm – 150t, piasek naturalny kopany – 200t, piasek płukany 0-2mm – 200t, żwir płukany 2-8 mm - 100t, grys bazaltowy 2-5mm – 100t • faktyczna ilość kupowanych kruszyw – będzie zależeć od możliwości finansowych i realnych potrzeb zamawiającego (patrz umowa); • odbiór ilościowy i jakościowy – bazy Zamawiającego – Niżatyce 161a (10 km od Przeworska w kierunku na Dynów). Zamówienie podzielono na następujące części: 1. Przedmiotem I części zamówienia jest: dostawa tłucznia klasy II, gatunek II, frakcja 20 ÷ 40 mm. 2. przedmiotem II części zamówienia jest: dostawa tłucznia klasy II, gatunek II, frakcja 31,5 ÷ 63 mm. 3. przedmiotem III części zamówienia jest: dostawa klińca 4 - 31,5mm; 4. przedmiotem IV części zamówienia jest dostawa niesortu mieszanki 0-63 mm 5. przedmiotem V części zamówienia jest dostawa piasku naturalnego kopanego 6. przedmiotem VI części zamówienia jest dostawa piasku płukanego 0-2 mm 7. przedmiotem VII części zamówienia jest dostawa żwiru płukanego 2-8 mm 8. przedmiotem VIII części zamówienia jest dostawa grysu bazaltowego 2-5 mm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14210000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W tym zakresie nie określa się warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Dokumenty podmiotów zagranicznych; 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2; 1) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 2. Dokumenty, o których mowa w ust.1 pkt 1 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. Inne dokumenty: 1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) 2) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza) 3) pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika - gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy itp. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach