Przetargi.pl
Dostawy kruszyw do bieżących remontów dróg gminnych

Gmina Unisław ogłasza przetarg

 • Adres: 86-260 Unisław, ul. Parkowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 686 87 10 , fax. 56 686 87 18
 • Data zamieszczenia: 2019-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Unisław
  ul. Parkowa 20
  86-260 Unisław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 686 87 10, fax. 56 686 87 18
  REGON: 87111854300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.unislaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy kruszyw do bieżących remontów dróg gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw do bieżących remontów dróg gminnych w następujących ilościach: 1.1kruszywo /tłuczeń betonowy z recyklingu o frakcji 0-31,5mm – 2.000 ton (tłuczeń betonowy czysty, bez domieszki odsiewki, piasku, ziemi, resztek odpadów metalowych, plastikowych, drewnianych i innych materiałów niepożądanych. Dopuszcza się domieszkę cegły, jednak nie więcej niż do 20% w 1 tonie kruszywa). Kruszywo musi zawierać proporcjonalną ilość każdej frakcji materiału – niedopuszczalne jest dostarczenie np. samej „odsiewki”. 2.Dostawy realizowane będą w zależności od potrzeb Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do 30.10.2019 r. Zamawiający przewiduje wykorzystanie ok. 80% materiału do końca maja 2019r. 3.W skład w/w przedmiotu zamówienia i ceny ofertowej wchodzi: zakup tłucznia betonowego, jego załadunek, transport i rozładunek we wskazanym miejscu przeznaczenia na terenie gminy Unisław. Zamawiający informuje, że ok. 70% materiału musi zostać rozwiezione samochodami samowyładowczymi Wykonawcy na drogi i place budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Unisław (po ok. 150 ton na każde z 10 sołectw Gminy Unisław), pozostała ilość zostanie zdeponowana na placu Zamawiającego w miejscowości Raciniewo. 4.Ilości związane z dostawą tłucznia betonowego w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie, tj. zmniejszeniu w zależności od nieprzewidywalnych zmian wielkości bieżącego zapotrzebowania lub w zależności od wielkości poprzetargowej ceny jednostkowej za 1 Mg tłucznia betonowego oraz od potrzeb Zamawiającego w stosunku do przeznaczenia materiału.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Toruń Nr 82 9511 0000 2004 0016 4627 0010 z dopiskiem: „Wadium – Dostawy kruszyw do bieżących remontów dróg gminnych". 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław w kancelarii pok. 10, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7.Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu: 1)Wypełniony Formularz ofertowy według załącznika Nr 1 do SIWZ. DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ. 2)Oświadczenie do postępowania o zamówienie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik Nr 2 do SIWZ. DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ. 3)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik Nr 3 do SIWZ. DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ. 4)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2 USTAWY PZP. 5)Wykaz dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do siwz. DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2 USTAWY PZP. 6)Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 5 do siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach