Przetargi.pl
Dostawy i usługi związane z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina” - Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC)

Gmina Proszowice ogłasza przetarg

 • Adres: 32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Proszowice
  ul. 3 Maja 72
  32-100 Proszowice, woj. małopolskie
  REGON: 351556033
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy i usługi związane z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina” - Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1. „Zakup oprogramowania do telekonferencji dla Radnych”Część 2. „Dostawa sprzętu informatycznego”Część 3. „Zakup licencji portalu pracownika”Część 4. „Przeprowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa i diagnozy cyberbezpieczeństwa i testów penetracyjnych”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach