Przetargi.pl
Dostawy i usługi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU .

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 33-350 Piwniczna-Zdrój, Rynek 20
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
  Rynek 20
  33-350 Piwniczna-Zdrój, woj. małopolskie
  REGON: 491893084
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piwniczna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy i usługi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Część 1 - Dostawy i usługi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - zakup i dostawa dwudziestu sztuk komputerów wraz oprogramowaniem. – zgodnie z Załącznikiem Nr_4.1 Cześć 1 - Opis przedmiotu zamówienia1.1. Na planowany zakup, materiałów i urządzeń wyspecyfikowanych należy każdorazowo uzyskać akceptację od Zamawiającego.1.2. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z uwagi na to, że umowa na dostawy będzie umową ryczałtową.1.3. W przypadku, wskazania w opisie przedmiotu zamówienia, w załączniku do oferty, w projekcie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego proce-su, który charakteryzuje produkty lub usługi służy to jedynie celom identyfikacyjnym. Na-zwy stanowią jedynie precyzyjne określenie klasy oraz parametrów technicznych produk-tów wymaganych przez Zamawiającego i mają charakter wyłącznie przykładowy. W myśl art. 99 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza moż-liwość składania w tym zakresie ofert jakościowo równoważnych, spełniających równo-ważne parametry określone w opisie. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt, o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do zaproponowanego produktu czy urządzenia oraz zgodny z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia oraz produkt, odpowiadający zastosowanym rozwiązaniom technologicznym. Zaofero-wane urządzenia i materiały równoważne, muszą posiadać stosowne wymagane przepi-sami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego tak, aby Zamawiający mógł sprawdzić, czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w Specyfikacji Wa-runków Zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga udowodnienia przez Wy-konawcę tego faktu, a w szczególności złożenia stosownych dokumentów, potwierdzają-cych, że te materiały lub urządzenia są równoważne.1.4. Wszystkie oferowane materiały muszą być, wolne od wad fizycznych i prawnych, wolne od praw osób trzecich oraz nie mogą być przedmiotem żadnego postępowania i zabez-pieczenia.1.5. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę wskazaną w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.1.6. Zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania w ramach Programu Opera-cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zgodnie z Wytycznymi zawartymi w przedmiotowym Pro-gramie, Wykonawcę obowiązują zapisy obowiązujące w przedmiotowym programie.2. Gwarancja.2.1. Szczegółowy opis informacji dotyczących okresu gwarancji opisano w § 5 projektu umo-wy – załącznik nr 3 do SWZ.2.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot umowy tj. dostawy stanowiące przedmiot umowy.2.3. Termin gwarancji na dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i ustala się na okres zgodny z zaproponowanym przez Wykonawcę w treści złożonej oferty.2.4. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji zaoferowany w ofercie w zakresie min. 24 miesięcy - max. 36 miesięcy.3. kod CPV Główny kod CPV: 30200000-1 Urządzenia komputeroweDodatkowe kody CPV: 30213000-5 Komputery osobiste48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczneII Część 2 - Dostawy i usługi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - zakup i dostawa czterech sztuk urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego Internetu – zgodnie z Załącznikiem_Nr_4.2 Opis Przedmiotu zamówienia Część 21.1. Na planowany zakup, materiałów i urządzeń wyspecyfikowanych należy każdorazowo uzyskać akceptację od Zamawiającego .1.2. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z uwagi na to, że umowa na dostawy będzie umową ryczałtową. 1.3. W przypadku, wskazania w opisie przedmiotu zamówienia, w załączniku do oferty, w projekcie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, któ-ry charakteryzuje produkty lub usługi służy to jedynie celom identyfikacyjnym. Nazwy stano-wią jedynie precyzyjne określenie klasy oraz parametrów technicznych produktów wymaga-nych przez Zamawiającego i mają charakter wyłącznie przykładowy. W myśl art. 99 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość składania w tym zakresie ofert jakościowo równoważnych, spełniających równoważne parametry określone w opisie. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt, o parametrach takich sa-mych bądź lepszych w stosunku do zaproponowanego produktu czy urządzenia oraz zgodny z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia oraz produkt, odpowiadający zastosowanym rozwiązaniom technologicznym. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne, muszą posiadać stosowne wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospo-darczego tak, aby Zamawiający mógł sprawdzić, czy odpowiadają one wymaganiom posta-wionym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga udowodnienia przez Wykonawcę tego faktu, a w szczególności złożenia stosownych doku-mentów, potwierdzających, że te materiały lub urządzenia są równoważne1.4 Wszystkie oferowane materiały muszą być, wolne od wad fizycznych i prawnych, wolne od praw osób trzecich oraz nie mogą być przedmiotem żadnego postępowania i zabezpiecze-nia.1.5. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę wskazaną w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę1.6.Zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania w ramach Programu Operacyj-nego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmoc-nienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zgodnie z Wytycznymi zawartymi w przedmiotowym Programie, Wyko-nawcę obowiązują zapisy obowiązujące w przedmiotowym programie2. Gwarancja2.1 Szczegółowy opis informacji dotyczących okresu gwarancji opisano w § 5 projektu umo-wy – załącznik nr 3 do SWZ.2.2 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot umowy tj. dostawy stanowiące przedmiot umowy.2.3 Termin gwarancji na dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i ustala się na okres zgodny z zaproponowanym przez Wykonawcę w treści złożonej oferty.2.4 Wykonawca może zaproponować okres gwarancji zaoferowany w ofercie w zakresie min. 24 miesięcy - max. 36 miesięcy.3. kod CPV Główny kod CPV: 32420000-3 Urządzenia sieciowe Dodatkowe kody CPV: 32410000-0 Lokalna sieć komputerowa48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczneIII. Część 3 - Dostawy i usługi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - zakup i dostawa dwóch serwerów wraz z oprogramowaniem Windows Serwer 2022 zgodnie z – Załącznikiem_Nr_4.3A_ Opis przedmiotu zamówienia Część 3 – Załącznikiem_Nr_4.3B_ Opis przedmiotu zamówienia Część 3 1.1. Na planowany zakup, materiałów i urządzeń wyspecyfikowanych należy każdorazowo uzyskać akceptację od Zamawiającego .1.2. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z uwagi na to, że umowa na dostawy będzie umową ryczałtową. 1.3. W przypadku, wskazania w opisie przedmiotu zamówienia, w załączniku do oferty, w projekcie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, któ-ry charakteryzuje produkty lub usługi służy to jedynie celom identyfikacyjnym. Nazwy stano-wią jedynie precyzyjne określenie klasy oraz parametrów technicznych produktów wymaga-nych przez Zamawiającego i mają charakter wyłącznie przykładowy. W myśl art. 99 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość składania w tym zakresie ofert jakościowo równoważnych, spełniających równoważne parametry określone w opisie. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt, o parametrach takich sa-mych bądź lepszych w stosunku do zaproponowanego produktu czy urządzenia oraz zgodny z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia oraz produkt, odpowiadający zastosowanym rozwiązaniom technologicznym. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne, muszą posiadać stosowne wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospo-darczego tak, aby Zamawiający mógł sprawdzić, czy odpowiadają one wymaganiom posta-wionym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga udowodnienia przez Wykonawcę tego faktu, a w szczególności złożenia stosownych doku-mentów, potwierdzających, że te materiały lub urządzenia są równoważne1.4 Wszystkie oferowane materiały muszą być, wolne od wad fizycznych i prawnych, wolne od praw osób trzecich oraz nie mogą być przedmiotem żadnego postępowania i zabezpiecze-nia.1.5. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę wskazaną w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę1.6. Zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania w ramach Programu Opera-cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowe-go „Cyfrowa Gmina” zgodnie z Wytycznymi zawartymi w przedmiotowym Programie, Wyko-nawcę obowiązują zapisy obowiązujące w przedmiotowym programie2. Gwarancja2.1 Szczegółowy opis informacji dotyczących okresu gwarancji opisano w § 5 projektu umo-wy – załącznik nr 3 do SWZ.2.2 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot umowy tj. dostawy stanowiące przedmiot umowy.2.3 Termin gwarancji na dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i ustala się na okres zgodny z zaproponowanym przez Wykonawcę w treści złożonej oferty.2.4 Wykonawca może zaproponować okres gwarancji zaoferowany w ofercie w zakresie min. 24 miesięcy - max. 36 miesięcy.3. kod CPV Główny kod CPV: 48800000-6 Serwery Dodatkowe kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe48822000-6 Serwery komputerowe 48823000-3 Serwery plików 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, interne-towe i wsparcia48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczneIV. Część 4 - Dostawy i usługi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - zakup i dostawa rozbudowa dwóch sztuk zabezpieczeń logicznych - zgodnie z Załącznikiem _Nr 4 _4_Opis przedmiotu zamówienia do Części 41.1. Na planowany zakup, materiałów i urządzeń wyspecyfikowanych należy każdorazowo uzyskać akceptację od Zamawiającego .1.2. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z uwagi na to, że umowa na dostawy będzie umową ryczałtową. 1.3. W przypadku, wskazania w opisie przedmiotu zamówienia, w załączniku do oferty, w projekcie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, któ-ry charakteryzuje produkty lub usługi służy to jedynie celom identyfikacyjnym. Nazwy stano-wią jedynie precyzyjne określenie klasy oraz parametrów technicznych produktów wymaga-nych przez Zamawiającego i mają charakter wyłącznie przykładowy. W myśl art. 99 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość składania w tym zakresie ofert jakościowo równoważnych, spełniających równoważne parametry określone w opisie. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt, o parametrach takich sa-mych bądź lepszych w stosunku do zaproponowanego produktu czy urządzenia oraz zgodny z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia oraz produkt, odpowiadający zastosowanym rozwiązaniom technologicznym. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne, muszą posiadać stosowne wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospo-darczego tak, aby Zamawiający mógł sprawdzić, czy odpowiadają one wymaganiom posta-wionym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga udowodnienia przez Wykonawcę tego faktu, a w szczególności złożenia stosownych doku-mentów, potwierdzających, że te materiały lub urządzenia są równoważne1.4 Wszystkie oferowane materiały muszą być, wolne od wad fizycznych i prawnych, wolne od praw osób trzecich oraz nie mogą być przedmiotem żadnego postępowania i zabezpiecze-nia.1.5. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę wskazaną w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę1.6. Zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania w ramach Programu Opera-cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowe-go „Cyfrowa Gmina” zgodnie z Wytycznymi zawartymi w przedmiotowym Programie, Wyko-nawcę obowiązują zapisy obowiązujące w przedmiotowym programie2. Gwarancja2.1 Szczegółowy opis informacji dotyczących okresu gwarancji opisano w § 5 projektu umo-wy – załącznik nr 3 do SWZ.2.2 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot umowy tj. dostawy stanowiące przedmiot umowy.2.3 Termin gwarancji na dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i ustala się na okres zgodny z zaproponowanym przez Wykonawcę w treści złożonej oferty.2.4 Wykonawca może zaproponować okres gwarancji zaoferowany w ofercie w zakresie min. 24 miesięcy - max. 36 miesięcy.3. kod CPV Główny kod CPV: 32420000-3 Urządzenia sieciowe Dodatkowe kody CPV: 32424000-1 Infrastruktura sieciowa32410000-0 Lokalna sieć komputerowa48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach