Przetargi.pl
Dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-300 Myszków, Aleja Wolności 29
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
  Aleja Wolności 29
  42-300 Myszków, woj. śląskie
  REGON: 000306377
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zozmyszkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Gazy medyczneGazy medyczne(tlen, podtlenek azotu, mieszanina 50%/50%)Azot medyczny
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24111500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada aktualne zezwolenie uprawniające do obrotu na terenie Polski oferowanymi produktami stanowiącymi przedmiot zamówienia, tj:- ważne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, jeżeli zaoferowano produkt leczniczy;- ważne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktu leczniczego, jeżeli Wykonawca jest wytwórcą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach