Przetargi.pl
Dostawy gazów medycznych, technicznych, suchego lodu oraz najem butli i zbiornika na ciekły tlen medyczny wraz z transportem.

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie, Jana Pawła II 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
  Jana Pawła II 2
  41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  REGON: 272165010
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy gazów medycznych, technicznych, suchego lodu oraz najem butli i zbiornika na ciekły tlen medyczny wraz z transportem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 11. Dostawy ciekłego tlenu medycznego. Ilość: 220.000 kg.2. Najem zbiornika na ciekły tlen medyczny o pojemność około 4,0m3 – 5,5m3 wraz z parownicą o wydajności co najmniej 150 Nm3/h przy poborze ciągłym przez czas 10 godzin.Szczegółowe opisy przedmiotów zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SWZ.Pakiet 21. Dostawy suchego lodu (zestalony dwutlenek węgla). Ilość: 1.500 kg.W ramach dostawy suchego lodu Wykonawca gwarantuje dostawę do siedziby Zamawiającego oraz przepakowane dostarczanego suchego lodu do pojemników Zamawiającego. Zamawiający przewiduje 25 dostaw po 60 kg.Szczegółowe opisy przedmiotów zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SWZ.Pakiet 31. Tlen medyczny w butlach butla 40 l (150bar) – 8,6 kg. (zarejestrowany jako lek). Ilość: 619,2 kg.2. Tlen medyczny w butlach 10 l (150bar) – 2,2 kg. (zarejestrowany jako lek). Ilość: 176 kg.3. Tlen medyczny w butlach 5 l (200bar), aluminiowa z zintegrowanym reduktorem – 1,4 kg. (zarejestrowany jako lek). Ilość: 112 kg.4. Tlen medyczny butla 2 l (200bar) butla aluminiowa z zintegrowanym reduktorem – 0,6 kg. (zarejestrowany jako lek). Ilość: 48 kg.5. Dwutlenek węgla CO2 medyczny butla 40 l – 26 kg. Ilość: 2860 kg.6. Dwutlenek węgla CO2 skroplony butla z rurką wgłębną 40 l – 26 kg. Ilość: 520 kg.7. Argon techniczny o czystości 4,8 butla 10 l (200 bar) – 3,6 kg. Ilość: 7,2 kg.8. Argon laboratoryjny o czystości 5,2 butla 10 l (200 bar) – 3,6 kg. Ilość: 7,2 kg.9. Najem butli z poz. 1. (36 szt.). Ilość: 819 dni.10. Najem butli z poz. 2. (10 szt.). Ilość: 819 dni.11. Najem butli dla poz. 3. (10 szt.). Ilość: 819 dni.12. Najem butli dla poz. 4. (10 szt.). Ilość: 819 dni.13. Najem butli dla poz. 5. (10 szt.). Ilość: 819 dni.14. Najem butli dla poz. 6. (3 szt.). Ilość: 819 dni.15. Najem butli dla poz. 7. (1 szt.). Ilość: 819 dni.16. Najem butli dla poz. 8. (1 szt.). Ilość: 819 dni.Szczegółowe opisy przedmiotów zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24111500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach