Przetargi.pl
Dostawy artykułów żywnościowych do stołówki Gimnazjum w Kalinowie w roku szkolnym 2013/2014

Gimnazjum w Kalinowie ogłasza przetarg

 • Adres: 19-314 Kalinowo, ul. Szkolna 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-87 6298509 , fax. 0-87 6298509
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gimnazjum w Kalinowie
  ul. Szkolna 2 2
  19-314 Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-87 6298509, fax. 0-87 6298509
  REGON: 51088720900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy artykułów żywnościowych do stołówki Gimnazjum w Kalinowie w roku szkolnym 2013/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów żywnościowych do stołówki Gimnazjum Kalinowie w roku szkolnym 2013/2014 zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ . 2. Przedmiot zamówienia dzieli się na sześć zadań (części): Zadanie nr 1 obejmuje dostawy mięsa, przetworów mięsnych, wędlin i drobiu. Zadanie nr 2 obejmuje dostawy pieczywa. Zadanie nr 3 obejmuje dostawy artykułów mleczarskich (nabiału). Zadanie nr 4 obejmuje dostawy artykułów spożywczych, wyrobów cukierniczych i napojów. Zadanie nr 5 obejmuje dostawy mrożonek i ryb. Zadanie nr 6 obejmuje dostawy owoców, warzyw i jaj. Nazwy towarowe użyte w załączniku nr 2 formularz cenowy są przykładowe. Dostawca może dostarczyć produkt zamienny (równoważny) tj. posiadający równoważne cechy jakościowe (te same walory smakowe i właściwości co podany w załączniku nr 2 produkt), przy czym podając cenę równoważnika należy podać w ofercie jego nazwę lub znak firmowy oraz zaznaczyć jakiego produktu dotyczy oferta równoważna. 3. Zamówienie uznaje się za należycie wykonane, gdy nastąpi realizacja dostawy zgodnie z terminem określonym w zgłoszeniu (zgłoszenie min. 24 godz. przed realizacją danej dostawy). 4. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest pracownik stołówki ( intendent ). 5. Wielkości zamówienia wykazane w załączniku nr 2 do SIWZ mogą ulec zmianie, w wysokości do 20% w zależności od potrzeb Zamawiającego. 6. Z tytułu zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia cywilno- prawne, a w przypadku zwiększenia zamówienia obowiązywać będą ceny zawarte w ofercie. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania, liczba części - 6 (załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 8. Zamawiający nie dopuszcza: - składania ofert wariantowych, - porozumiewania się drogą elektroniczną. 9. Zamawiający nie przewiduje: - zawarcia umowy ramowej, - przeprowadzenia aukcji elektronicznej, - dynamicznego systemu zakupów, - rozliczenia w walutach obcych, - zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV): 03110000-5 - Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa 03142500-3 - Jaja 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i jego produkty mięsne 15112000-6 - Drób 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowe 15500000-3 - Produkty mleczarskie 15800000-6 - Różne produkty spożywcze 15810000-9 - Pieczywo świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie 10. Zasady uczestnictwa: 1) Ofertę mogą złożyć wykonawcy spełniający warunki określone ustawą Pzp oraz niniejszej SIWZ. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie. 3) Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) Oferty wspólne przedstawione przez dwóch lub więcej Wykonawców jako partnerów (np. konsorcjum), będą musiały spełniać następujące wymagania: a) oferta będzie zawierać informacje wymienione w dziale 6 , b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji, c) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami, d) jeden z partnerów konsorcjum zostanie wyznaczony jako lider, który będzie upoważniony do reprezentowania konsorcjum w kontaktach i rozliczeniach z zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 031100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.kalinowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach