Przetargi.pl
Dostawy art. laboratoryjnych i bakteriologicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 06-500 Mława, ul. A. Dobrskiej
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 543 240 , fax. 236 543 240
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. A. Dobrskiej 1
  06-500 Mława, woj. mazowieckie
  tel. 236 543 240, fax. 236 543 240
  REGON: 30247400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/szpitalmlawa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy art. laboratoryjnych i bakteriologicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy art. laboratoryjnych i bakteriologicznych wykazane w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia obejmują sukcesywne dostarczanie asortymentu zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 2 do SIWZ. Pakiet nr 1 - SYSTEM ZAMKNIĘTY DO POBIERANIA KRWI Pakiet nr 2 - SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU PAKIET NR 3 - Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego głównego i zastępczego do badań rutynowych PAKIET NR 4 - Odczynniki i akcesoria do aparatu do elektrolitów AVL 9180 firmy Roche (własność SPZOZ Mława) Pakiet Nr 5 - dzierżawa analizatora do specjalistycznych badań immunochemicznych wraz z analizatorem back up oraz z sukcesywną dostawą odczynników, akcesoriów i materiałów kontrolnych PAKIET 6 - Odczynniki, materiały kontrolne i części zużywalne do głównego analizatora parametrów krytycznych ABL90FLEX (stanowiącego własność SPZOZ) wraz z dzierżawą, odczynnikami i częściami zużywalnymi zastępczego analizatora parametrów krytycznych Pakiet 7 - Mikrobiologia manualna Pakiet 8 - Sprzęt jednorazowy do mikrobiologii
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany „Formularz Ofertowy” 2. Dokument KRS lub CEDiG w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy tym samym składania oświadczenia woli o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski; 3. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w SIWZ o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy PZP - jeżeli dotyczy. 4. Pełnomocnictwo jeżeli dotyczy 5. Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców. (jeżeli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach