Przetargi.pl
Dostawę szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum" w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-062 Opole, ul. Kościuszki
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 020 398 , fax. 774 020 397
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum" w Opolu
  ul. Kościuszki 2
  45-062 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 020 398, fax. 774 020 397
  REGON: 53157017200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozcentrum.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w ramach realizacji zadania pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33651600-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ważny wpis do właściwego rejestru wytwórców lub importerów/ eksporterów produktu leczniczego lub ważny wpis do rejestru hurtowni farmaceutycznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz oferty – wg wzoru znajdującego się w rozdziale III Wypełniony formularz cenowy – wg załącznika Nr 1 do formularza oferty. Pełnomocnictwo lub upoważnienie do podpisania oferty, jeżeli nie wynika ono z dokumentu dopuszczającego oferenta do obrotu prawnego. oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiącym załącznik nr 5;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach