Przetargi.pl
„Dostawę różnych artykułów medycznych dla potrzeb Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim - powtórka”

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7658308 , fax. 22 7658301
 • Data zamieszczenia: 2020-04-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim
  ul. Miodowa 2
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 7658308, fax. 22 7658301
  REGON: 30673300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https:/ncm.ezamawiajacy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawę różnych artykułów medycznych dla potrzeb Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim - powtórka”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawa różnych artykułów medycznych dla potrzeb Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim – powtórka, w asortymencie i ilościach określonych w Załączniku Nr 2 do SIWZ – w Formularzu asortymentowo-cenowym. 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 21 pakietów (części) i obejmuje: Pakiet nr 1 - Asortyment zabiegowo-operacyjny Pakiet nr 2 - Maska tlenowa z rezerwuarem Pakiet nr 3 – Artykuły do poradni „K” Pakiet nr 4 - Asortyment zabiegowo-operacyjny Pakiet nr 5 - Koperty RTG Pakiet nr 6 - Igły do insuliny Pakiet nr 7 – Sondy Pakiet nr 8 - Asortyment okulistyczny Pakiet nr 9 - Drobny sprzęt medyczny Pakiet nr 10 - Asortyment różny Pakiet nr 11 - Wkłady workowe Pakiet nr 12 - Haczyki do przebijania błony Pakiet nr 13 - Nakładka na deskę Pakiet nr 14 – Elektrody dla dzieci Pakiet nr 15 – Osłony na przewody, folie chirurgiczne Pakiet nr 16 – Test do wykrywania wycieku płynu owodniowego Pakiet nr 17 - Ustnik z klipsem piankowym Pakiet nr 18 - Fartuch wzmocniony Pakiet nr 19 - Buty ochronne Pakiet nr 20 - Maski Pakiet nr 21 - Środki ochrony osobistej 3. Wykonawca powinien zaoferować wyroby medyczne, które zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami: 1) ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z późn. zm.), 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1416), 3) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. 2010, Nr 186, poz. 1252). 4. Określone w Załączniku Nr 2 do SIWZ ilości są wielkością szacunkową, nie są wiążące dla Zamawiającego. Szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego. 5. Wykonawca pokrywa koszty transportu, odpowiada za prawidłowe warunki przewozu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami oraz zapewnia rozładunek do magazynu Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni roboczych. Do dostawy należy dołączyć fakturę w formie papierowej, bądź inny dokument pozwalający sprawdzić przedmiot umowy zgodnie z zamówieniem. 7. Dostawy przedmiotu zamówienia do NCM powinny odbywać się w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. 8.00-15.00. 8. Zamawiający dopuszcza wycenę produktów w opakowaniu innej wielkości niż żądana w Formularzu asortymentowo-cenowym – Załącznik Nr 2. 9. Ilość opakowań należy odpowiednio przeliczyć zgodnie z w/wym. formularzem. W przypadku, gdy z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa należy wpisać ilość do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli parametr miejsca setnego jest poniżej 5 to parametr dziesiętny zaokrągla się w dół, jeśli parametr miejsca setnego jest 5 i powyżej to parametr dziesiętny zaokrągla się w górę. 10. Dokonując odpowiedniego przeliczenia Wykonawca skreśla ilość opakowań podaną przez Zamawiającego i dopisuje wyliczoną ilość opakowań, a następnie parafuje zmiany. 11. Wykonawca jest zobowiązany utrzymać ceny przez czas trwania umowy. 12. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość pakietów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: na pakiet nr 1 – 303,00 zł (słownie: trzysta trzy złote 00/100) na Pakiet nr 2 – 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100) na Pakiet nr 3 – 75,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) na pakiet nr 4 – 3 574,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote 00/100) na Pakiet nr 5 – 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) na pakiet nr 6 – 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) na Pakiet nr 7 – 146,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć złotych 00/100) na Pakiet nr 8 – 634,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści cztery złote 00/100) na pakiet nr 9 – 155,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć złotych 00/100) na Pakiet nr 10 – 9 402,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta dwa złote 00/100) na pakiet nr 11 – 58,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) na Pakiet nr 12 – 6,00 zł (słownie: sześć złotych 00/100) na Pakiet nr 13 – 36,00 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych 00/100) na pakiet nr 14 – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) na Pakiet nr 15 – 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100) na pakiet nr 16 – 41,00 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych 00/100) na Pakiet nr 17 – 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100) na Pakiet nr 18 – 743,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści trzy złote 00/100) na pakiet nr 19 – 788,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) na Pakiet nr 20 – 4 073,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemdziesiąt trzy złote 00/100) na Pakiet nr 21 – 2 052,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt dwa złote 00/100) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: pieniądzu; poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku: Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach o/ Nowy Dwór Mazowiecki nr rachunku 19 8009 1062 0012 9554 9007 0005, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu 7/PN/20 „Dostawę różnych artykułów medycznych dla potrzeb Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim – powtórka”, Pakiet nr ... 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. IX. 4 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został został załączony do oferty. Jeśli z treści dokumentu będzie wynikać, że aby żądanie Zamawiającego mogło zostać uznane, koniecznym jest dysponowanie przez Zamawiającego dokumentem z własnoręcznym podpisem wystawcy - wówczas dokument ten musi mieć taki walor, a więc być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy. Jeśli natomiast wystarczającym byłaby kopia dokumentu - wówczas taki dokument może mieć postać skanu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 2Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie: 1) formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ - wypełniony w sposób czytelny, z należytą starannością. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe przeniesienie do formularza ofertowego ceny z formularza asorymentowo-cenowego. Formularz ofertowy powinien być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty 2) formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru na Załączniku Nr 4 do SIWZ 4) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – sporządzone wg Załącznika nr 3 do SIWZ 5) pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum/spółka cywilna) – podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii 6) dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach