Przetargi.pl
Dostawę preparatów do żywienia pozajelitowego dla ZZOZ w Wadowicach, znak: ZP/PRZET/45/2013

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8232230 , fax. 033 8232230
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Karmelicka 5 5
  34-100 Wadowice, woj. małopolskie
  tel. 033 8232230, fax. 033 8232230
  REGON: 00030646600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzozwadowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę preparatów do żywienia pozajelitowego dla ZZOZ w Wadowicach, znak: ZP/PRZET/45/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawę preparatów do żywienia pozajelitowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336922102
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzozwadowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach