Przetargi.pl
DOSTAWĘ PIELUCH JEDNORAZOWYCH ORAZ ŚRODKÓW PIELĘGNUJĄCO-MYJĄCYCH DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM DRA L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU

Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 545 587 , fax. 523 574 667
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu
  ul. Poznańska 97
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 545 587, fax. 523 574 667
  REGON: 92358780000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWĘ PIELUCH JEDNORAZOWYCH ORAZ ŚRODKÓW PIELĘGNUJĄCO-MYJĄCYCH DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM DRA L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) P r z e d m i o t e m zamówienia jest dostawa pieluch jednorazowych oraz środków pielęgnująco-myjących dla Szpitala Wielospecjalistycznego im dra L. Błażka w Inowrocławiu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. 2) Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem sprawy M–27 /2019. 3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 5) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. 6) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z przedmiotem zamówienia. UWAGA W celu umożliwienia identyfikacji i weryfikacji zaoferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w Zał. nr 2 do SIWZ, Zamawiający na etapie oceny ofert zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do zaprezentowania przez nich przedmiotu zamówienia, które objęte jest niniejszym postępowaniem. Oferta wykonawcy, którego produkt nie spełnia wymagań zawartych w SIWZ, zostanie odrzucona na mocy art. 89 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy. Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im dra L. Błażka w Inowrocławiu ul. Poznańska 97. Termin realizacji bieżącego zamówienia: maksymalnie do 3 dni, min. 1 dzień od daty złożenia zamówienia. Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im dra L. Błażka w Inowrocławiu, ul. Poznańska 97.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33770000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zawarte w treści formularza oferty, b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w treści formularza oferty, c) oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, d) oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, e) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania dokumentu). 1.A. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. V SIWZ polega na zasobach innych podmiotów biorących udział w realizacji zamówienia, Zamawiający żąda wykazania za pomocą dokumentów wymienionych wyżej iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust. 5 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach