Przetargi.pl
Dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących lub kopiujących dla potrzeb Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny ogłasza przetarg

 • Adres: 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 455 660 , fax. 618 400 693
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny
  ul. Strzeszyńska 36
  60-479 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 455 660, fax. 618 400 693
  REGON: 10613083001300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.arimr.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna - agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących lub kopiujących dla potrzeb Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż Franco magazyn Zmawiającego i rozładunek, tj.: sprzedaż, dowiezienie i rozładunek przez Wykonawcę nowych, oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących (dalej: materiały eksploatacyjne) do magazynu Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w Poznaniu przy ulicy Strzeszyńskiej 29 oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych. Dostarczenie przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych nastąpi do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń magazynowych Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Poznaniu przy ulicy Strzeszyńskiej 29. Wszystkie materiały eksploatacyjne muszą być: fabrycznie nowe, oryginalne, pakowane pojedynczo, dostarczone do Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta, muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo i nazwę producenta, opis zawartości i numer katalogowy. W przypadku zamiennych materiałów eksploatacyjnych wymagane jest podanie na opakowaniu oznaczenia oryginalnego materiału eksploatacyjnego, którego dotyczy zamienny materiał eksploatacyjny, muszą być sygnowane datą ważności nie krótszą niż 18 miesięcy od daty dostarczenia Zamawiającemu. Za oryginalne materiały eksploatacyjne uznaje się takie, które są wyprodukowane przez producentów urządzeń, w których mają być stosowane, niebędące naśladownictwem lub przeróbką, niefałszowane, nieposiadające elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Za materiał eksploatacyjny równoważny rozumie się produkt o parametrach nie gorszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność, jakość wydruku) niż wskazane oraz żadna z części mających jakikolwiek wpływ, na jakość wydruku, np. bęben światłoczuły, obudowa, listwa podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny, głowica drukująca, toner, tusz oraz pozostałe części, nie były wykorzystywane w formie pierwotnej w całości lub w części w innym produkcie. Materiały nie mogą mieć śladów poprzedniego używania lub uszkodzenia, nie mogą być regenerowane. W przypadku, gdy materiał oryginalny posiada inteligentny układ elektroniczny (chip) przekazujący informacje o stanie zużycia tuszu lub tonera, materiał równoważny musi posiadać układ analogicznie działający, opakowany hermetycznie, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych lub używania,którego wydajność, zgodnie z normą ISOIEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych oraz zgodnie z normą ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych, jest, co najmniej taka, jak materiału oryginalnego zalecanego przez producenta sprzętu, który zapewnia, jakość wydruku, co najmniej taką, jak materiał oryginalny, zalecany przez producenta sprzętu, który nie ogranicza pełnej współpracy z programem sprzętu, monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem. Po jego zainstalowaniu w sprzęcie na monitorze oraz panelu kontrolnym nie mogą się pojawiać żadne negatywne komunikaty o nieprawidłowej pracy materiału eksploatacyjnego zainstalowanego w urządzeniu, w którym zastosowano tusz/toner dopasowany do pracy z danym urządzeniem, który w żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innych własności intelektualnej. Udowodnienie równoważności materiałów leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie równoważnych materiałów eksploatacyjnych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zmawiającego poprzez: wypełnienie w formularzu ofertowym nazwy producenta, numeru katalogowego i wydajności produktu równoważnego a także dołączenie do oferty opisu (np.: kart katalogowych) ze szczegółową specyfikacją, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany materiał eksploatacyjny posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, niż określone przez Zamawiającego: nie narusza praw gwarancyjnych producenta sprzętu, jest fabrycznie nowy, nie gorszej jakości niż produkt zalecany przez producenta sprzętu, posiada znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące produkt, pojemność / wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż dla produktów oryginalnych, zgodnie z normą ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798 (do oferty wymagane jest załączenie stosownych deklaracji lub certyfikatów wraz z raportami z przeprowadzonych testów (badań). Z raportów z przeprowadzonych testów (badań) musi wynikać jednoznacznie, że badania wydajności zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami w/w norm).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach