Przetargi.pl
Dostawę i wdrożenie narzędzi diagnostyczno-edukacyjnych dla 30 szkół, w tym komputerowych testów i e-kwestionariuszy na Platformie e-learningowej.

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę i wdrożenie narzędzi diagnostyczno-edukacyjnych dla 30 szkół, w tym komputerowych testów i e-kwestionariuszy na Platformie e-learningowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa), rozumiana jako dostawa i wdrożenie narzędzi diagnostyczno-edukacyjnych dla 30 szkół, w tym komputerowych testów i e-kwestionariuszy na Platformie e-learningowej – w ramach realizacji projektu „Uczeń z Pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych”. Warunkiem prawidłowej realizacji projektu przez Zamawiającego jest działanie zgodne z wytycznymi zawartymi m.in. w umowie dofinansowanie nr RPWP.08.01.04-30-0001/16-01. Szczegóły zamówienia określone zostały w załączniku nr 1 do umowy – Przedmiot umowy. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na całość przedmiotu zamówienia, na okres min. 12 miesięcy, liczonej od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń. Warunki realizacji zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości: 3 000,00 zł 2. Wadium wnosi się pod rygorem odrzucenia oferty przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z niżej wymienionych form na Beneficjenta: - w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 91 020 4027 0000 1502 1262 0672 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Poręczenia i gwarancje należy wystawić na Beneficjenta: Miasto Poznań Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. 3. Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej, przyjęty będzie termin uznania rachunku Zamawiającego w dniu i godzinie składania ofert. 4. Wadium w formach niepieniężnych składa się do wyznaczonego terminu składania ofert w Wydziale Zamówień i Obsługi Urzędu pok. 152 - sekretariat. Przyjęcie dokumentu nie jest jednoznaczne z poprawnością złożonego wadium. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji/poręczeń musi obejmować cały okres związania ofertą. Koniecznym jest, aby gwarancja/poręczenie zawierały w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium oraz obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w § 46 ust. 4a i 5 ustawy, tj: zgodnie z § 46 ust 4a ustawy. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zgodnie z w § 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy – zgodnie z § 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w § 46 ust. 1-2 oraz 4 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty składające się na ofertę: • Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ • Opracowanie dot. głównych założeń koncepcji metodologicznej – zgodnie z kryteriami oceny ofert. Uwaga! BRAK ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ OPRACOWANIA DOT. GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ KONCEPCJI METODOLOGICZNEJ BĘDZIE SKUTKOWAŁ ODRZUCENIEM OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z TREŚCIĄ SIWZ. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach