Przetargi.pl
Dostawę i montaż mebli biurowych na Sali konferencyjnej dla potrzeb Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 55 39 998 , fax. 22 620 34 44
 • Data zamieszczenia: 2019-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
  ul. Marszałkowska 82
  00-517 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 55 39 998, fax. 22 620 34 44
  REGON: 14035658200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/894/1159/sad-rejonowy-dla-m-st-warszawy
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę i montaż mebli biurowych na Sali konferencyjnej dla potrzeb Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawę i montaż mebli biurowych na Sali konferencyjnej dla potrzeb Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w kwocie 2981,18 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 18/100), 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 28.11.2019 roku, do godz. 10:00. 3. Wadium, zgodnie z art. 45 ust. 6 uPzp, należy wnieść w jednej z następujących form: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach