Przetargi.pl
dostawę artykułów spożywczych dla SPZOZ Sanok

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 38-500 Sanok, ul. 800-lecia
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 656 290 , fax. 134 656 290
 • Data zamieszczenia: 2019-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. 800-lecia 26
  38-500 Sanok, woj. podkarpackie
  tel. 134 656 290, fax. 134 656 290
  REGON: 37044434500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawę artykułów spożywczych dla SPZOZ Sanok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych tj. mrożonek : drób, podroby, ryby, warzywa, owoce i inne (ryby wędzone, marynowane), produktów mleczarskich i nabiału, mięsa, wędlin, warzyw, owoców i jaj kurzych, pieczywa, art. spożywczych sypkich i w słoikach dla SPZOZ w Sanoku, ul. 800-lecia 26, z podziałem zamawianego asortymentu na pakiety (części) z godnie z częścią IV SIWZ „Opis części Zamówienia” 2. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień CPV– 15.80.00.00- 6 – różne produkty spożywcze CPV– 15.33.11.70- 9 – warzywa mrożone CPV– 15.89.60.00 -5 – produkty głęboko mrożone CPV– 15.22. 10.00-3 – ryby mrożone CPV– 15.23.40.00-7 – ryby wędzone CPV– 15.11.20.00-6 – drób CPV– 15.50.00.00- 3 – produkty mleczarskie CPV– 15.51.00.00- 6 – nabiał CPV– 15.30.00.00- 1 – owoce, warzywa i podobne produkty CPV– 01.24.20.00- 5 – jaja kurze CPV –15.13.11.30- 5 – wyroby wędliniarskie CPV –15.11.90.00- 5 – mięso CPV– 15.81.10.00 -6 – pieczywo CPV– 15.81.11.00 -7 – chleb CPV– 15.85.11.00 -9 – makarony 3. Wykonawca zaoferuje 60 dniowy termin płatności od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT oraz zaoferuje okres niezmienności cen – przez okres obowiązywania umowy tj. 12 miesięcy. Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach