Przetargi.pl
Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach

Dom Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach ogłasza przetarg

 • Adres: 22-413 Nielisz, Ruskie Piaski
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-84 6313412 , fax. 0-84 6313408
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach
  Ruskie Piaski 59
  22-413 Nielisz, woj. lubelskie
  tel. 0-84 6313412, fax. 0-84 6313408
  REGON: 13071500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dps.ruskiepiaski.roztocze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z 7 części: Część 1 Produkty mleczarskie: Asortymenty i ilości produktów mleczarskich są określone w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, Kod CPV 15500000-3,częstość dostaw minimum 2 razy w miesiącu. Część 2 Mięso, wędliny: Asortymenty i ilości mięsa i wędlin są określone w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, Kod CPV 15100000-9, częstość dostaw; minimum 1 raz w tygodniu. Część 3 Mrożonki: Asortymenty i ilości mrożonek są określone w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, Kod CPV 15896000-5, częstość dostaw; minimum 2 razy w miesiącu. Część 4 Produkty spożywcze: Asortymenty i ilości produktów spożywczych są określone w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, Kod CPV 15800000-6, częstość dostaw; minimum 1 raz w miesiącu. Część 5 Warzywa owoce, Asortymenty i ilości warzyw i owoców są określone w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, Kod CPV 03220000-9, częstość dostaw; minimum 1 raz w tygodniu. Część 6 Pieczywo Asortymenty i ilości pieczywa są określone w formularzu ofertowym stanowiącym załączniku nr 6 do SIWZ, Kod CPV 15811000-6, dostawy codziennie oprócz niedziel i świąt w godzinach co najmniej od 7:00 do 12:00 Część 7 Jaja Asortymenty i ilości jaj są określone w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, Kod CPV 03142500-3, częstość dostaw; minimum 2 razy w miesiącu. 3. Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie, w okresie obowiązywania umowy po zamówieniu złożonym telefonicznie lub faksem przez zamawiającego, transportem i na koszt wykonawcy do Domu Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach 59, 22-413 Nielisz 4.Oferowane produkty żywnościowe muszą być dobrej jakości, opatrzone etykietą z opisem, numerem partii, wagą, terminem przydatności do spożycia, który na dzień dostawy nie może być krótszy niż ¾ okresu w którym produkt zachowuje przydatność oznaczoną na etykiecie, oraz odpowiadać warunkom zgodnym z zasadami systemu HACCP. 5. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne lub inne nazwy produktów, które mogą wskazywać na jego pochodzenie, producenta, zostały użyte przez zamawiającego przykładowo. Wykonawca może zaoferować produkt o innej nazwie pod warunkiem, że posiadać ono będzie nie gorsze walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierać w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, co produkt określony przez zamawiającego. 6. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim (dostosowanym do asortymentu) środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach Wykonawcy gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej na druku który zostanie udostępniony na stronie internetowej przez Zamawiającego z chwilą zamieszczenia w/w informacji. Dokument ten składa się w formie oryginału. Wraz ze złożeniem dokumentu Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach