Przetargi.pl
Dostawa żywności

VI Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza ogłasza przetarg

 • Adres: 10-049 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 5
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5279357 , fax. 089 5279357 w. 14
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: VI Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza
  ul. Pstrowskiego 5 5
  10-049 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5279357, fax. 089 5279357 w. 14
  REGON: 51033234500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lo6.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żywności
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych w następujących grupach: Grupa I - Pieczywa i wyrobów ciastkarskich Grupa II - Mleka i wyrobów mlecznych Grupa III- Ziemniaków, owoców i warzyw Grupa IV - Mięsa i przetworów wędliniarskich Grupa V
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia. b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ocena spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 4 SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.1. Oferent zobowiązany jest dołączyć do przedłożonej oferty następujące dokumenty, pod rygorem nieważności oferty: 4.1.1. Odpis aktualny z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzone przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania, wystawione w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące. 4.1.2. Wykaz zamawiających dla których oferent dostarczał artykuły spożywcze w ostatnim roku. 4.1.3. Oświadczenie o nie zaleganiu w opłatach na rzecz Urzędu Skarbowego, ZUS oraz Urzędu Miasta w Olsztynie lub gminy na terenie której znajduje się siedziba oferenta (zał. nr 2), 4.1.4. Oświadczenie w zakresie ujętym w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 223 poz.1655 z późn. zm.) (zał. nr 2), 4.1.5. Oświadczenie, ze oferent nie podlega wykluczeniu w oparciu o art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych, ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 223 poz.1655 z późn. zm.) (zał. nr 2). 4.1.6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią załączonego wzoru umowy i akceptuje wszystkie jej postanowienia ( zał. nr 2),. 4.1.7. Oświadczenie, że oferent wprowadził system: Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz HACCP . (zał. nr 2) 4.1.8. Na sesji otwarcia ofert osoby biorące udział w postępowaniu w imieniu Zamawiającego składają oświadczenie zgodne z art.17 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 223 poz.1655 z późn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lo6.olsztyn.e-bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach