Przetargi.pl
Dostawa zwierząt karmowych

Ogród Zoologiczny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-063 Poznań, Karpala Wojtka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 768 209 , fax. 618 773 533
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ogród Zoologiczny w Poznaniu
  Karpala Wojtka 3
  61-063 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 768 209, fax. 618 773 533
  REGON: 63210005700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - Ogród Zoologiczny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zwierząt karmowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Podział na zadania: Numer zadania rodzaj produktu liczba sztuka I MYSZY A Myszy karmowe dorosłe 20 gr – martwe 50.780 B Myszy średnie waga poniżej 25 gr – martwe. 1.000 C Oseski mysie martwe 86.100 D Pulpet mysi martwy (6-9 g) 2.800 II SZCZURY A Szczury karmowe martwe 250-300 gr 5.300 B Szczury karmowe żywe 150 gr 1500 C Pulpet szczurzy 1300 III ŚWIERSZCZE A świerszcze kubańskie i bananowe duże pow. 10 mm 307 000 B świerszcz kubański domowy (łac. acheta domestica, gryllodes sigillatus) rozm. 3-4 mm 338 000 C świerszcz kubański domowy (łac. acheta domestica, gryllodes sigillatus) rozm. 2 mm 338 000 D świerszcz domowy rozm. 12mm 130 000 IV SZARAŃCZA A Szarańcza duża od 6-8 cm 122 950 B Szarańcza średnia do 6 cm 13 000 V Świnki morskie laboratoryjne 570 Dodatkowe informacje: Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zwierząt bez zewnętrznych widocznych zmian chorobowych. Dostarczane osobniki muszą pochodzić z hodowli posiadającej odpowiednie warunki sanitarno-weterynaryjne i objętej nadzorem weterynaryjnym. Przy pierwszej dostawie oraz na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne zaświadczenie i dokument handlowy. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający gwarantuje realizację zamówień w ilości 70% dla każdego zadania. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenie majątkowe, w tym możliwość dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania tytułem utraconych korzyści. 1. Dostawy realizowane są wyłącznie na podstawie Zamówienia Zamawiającego poszczególnych partii (Partie) 2. Zamówienie może być złożone osobiście przez pracowników Ogrodu Zoologicznego, a także telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Terminy oraz wielkość dostaw częściowych będą uzgadniane z odpowiednimi pracownikami Zamawiającego – Sekcja Zaopatrzenia – zaopatrzenie@zoo.poznan.pl. 3. Poszczególne dostawy Wykonawca będzie realizował w terminie maksymalnie do 14 dni kalendarzowych od otrzymania informacji od Zamawiającego. 4. Odbiór każdej Partii zostanie potwierdzony przez upoważnionego pracownika Ogrodu Zoologicznego. Na tę okoliczność sporządzony zostanie protokół odbioru. 5. Odmowa przyjęcia Partii lub jej części przez Zamawiającego powoduje zwłokę Wykonawcy w dostawie. 6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgadza się ze stanowiskiem Zamawiającego co do odmowy przyjęcia Partii, Zamawiający zleci wykonanie stosownych badań laboratoryjnych. Koszt badań ostatecznie obciąża: a. Zamawiającego – w przypadku zgodności przedmiotu dostawy z wymaganiami, b. Wykonawcę – w przypadku niezgodności przedmiotu dostawy z wymaganiami. 7. Rozładowanie Partii leży po stronie Wykonawcy. Obowiązkiem Wykonawcy jest także przeniesienie Partii w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Brak wykonania tych obowiązków przez Wykonawcę uznaje się za zwłokę Wykonawcy w dostawie. 8. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie, Zamawiający wyznacza nowy termin, nie krótszy niż z 1 pełny dzień roboczy. W przypadku nie wykonania ponownej dostawy w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo do zakupu zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez dodatkowego wzywania i informowania o tym Wykonawcy. Koszty zakupu zastępczego zostaną potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W tym celu Zamawiający przedstawi odpowiedni dokument zakupu oraz złoży stosowne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach