Przetargi.pl
Dostawa zużywalnych materiałów medycznych i technicznych wraz z dzierżawa 2 szt. aparatów do hemodializ na okres 27 miesięcy do SP ZOZ w Łapach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza przetarg

 • Adres: 18100 Łapy, ul. Korczaka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 814 24 38 , fax. 085 814 24 82
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
  ul. Korczaka 23
  18100 Łapy, woj. podlaskie
  tel. 085 814 24 38, fax. 085 814 24 82
  REGON: 5064480400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zużywalnych materiałów medycznych i technicznych wraz z dzierżawa 2 szt. aparatów do hemodializ na okres 27 miesięcy do SP ZOZ w Łapach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa zużywalnych materiałów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą 2 aparatów do hemodializy, na okres 27 miesięcy do SP ZOZ w Łapach w ilościach i asortymencie szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy. 2. Dzierżawione aparaty do hemodializy zostaną dostarczone, zainstalowane i uruchomione w Łapach, przy ul. Korczaka 23, w czasie max do 7 dni od daty obowiązywania umowy; data podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego rozpoczyna bieg okresu dzierżawy. 3. Oferowane urządzenia mają być nowe, niekondycjonowane, nie powystawowe, nieużywane, wyprodukowane w 2016r. Oferowane urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa a w szczególności ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm., oraz wolne od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych. Urządzenia mają być kompletne, po zainstalowaniu gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). 4. Okres gwarancji aparatów do hemodializy obowiązuje na czas trwania umowy. Pełny serwis, przeglądy techniczne, części zamienne i dojazd w czasie trwania umowy będą bezpłatne. 5. Wykonawca gwarantuje 24 – godzinny czas reakcji serwisu od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego. Naprawa nastąpi nie później niż 72h od otrzymania zgłoszenia . 6. W przypadku przestoju dłuższego niż 72 godziny od otrzymania zgłoszenia wstawienie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż urządzenie dzierżawione. 7. Po zainstalowaniu i uruchomieniu sprzętu Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie personelu obsługującego i technicznego, potwierdzone stosownym certyfikatem wraz z imienną listą przeszkolonych osób i przekazanie instrukcji w języku polskim. 8. Podane w Formularzu asortymentowo - cenowym ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 27 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania, bądź przesunięć asortymentowo – ilościowych w obrębie zamówienia, nie przekraczających wartości zamówienia. 9. Wielkość poszczególnych cząstkowych dostaw materiałów zużywalnych będzie każdorazowo określona w składanym Zamówieniu. 10. Zamówienia na dostawę materiałów zużywalnych będą składane pisemnie przez pracownika Stacji Dializ. 11. Dostawy zużywalnych materiałów medycznych realizowane będą sukcesywnie w terminie max do 3 dni od dnia otrzymania zamówienia . 12. Dostawy odbywać się będą w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00. 13. Dostawy zużywalnych materiałów medycznych i technicznych odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. Opakowania handlowe muszą posiadać dodatkowe szczelne opakowania zewnętrzne. W przypadku dostaw mniejszych niż opakowania handlowe ,wymagane jest identyczne zabezpieczenie towarów jak w przypadku pełnych opakowań handlowych. 14. Okres ważności dostarczanych materiałów zużywalnych nie może być krótszy niż 12 miesięcy. 15. W przypadku wystąpienia reklamacji – czas załatwienia w terminie do 3 dni od daty udokumentowanego zgłoszenia przez Zamawiającego. 16. Dokumenty dopuszczające zaoferowane wyroby tj.: deklaracje zgodności, certyfikaty CE, zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych będą przedłożone na każde żądanie zamawiającego na każdym etapie postępowania w tym również w trakcie realizacji zamówienia. 17. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca może zostać zobowiązany dostarczyć próbki całego oferowanego asortymentu przedmiotu oferty. 18. Termin płatności ustala się na minimum 60 dni od daty otrzymania faktury po zrealizowaniu zamówienia. W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji zamówienia. Oferty z krótszym terminem płatności będą odrzucane jako nieodpowiadające SWIZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33181100-3

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach