Przetargi.pl
Dostawa zestawu do rozdziału elektroforetycznego białek surowicy na agarozie.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53/59
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6101510 , fax. 056 6596128
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
  ul. Św. Józefa 53/59 53/59
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6101510, fax. 056 6596128
  REGON: 00031606800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-bielany.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawu do rozdziału elektroforetycznego białek surowicy na agarozie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do rozdziału elektroforetycznego białek surowicy na agarozie w komorze S-20 - 2200 oznaczeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzą spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz dołączą do oferty wymienione poniżej dokumenty i oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów, oświadczeń zgodnie z formułą /spełnia/- /nie spełnia/. Z treści załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. należy załączyć w ofercie: a/ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do działalności gospodarczej wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez organ wydający w/w dokument w wymaganym terminie pod kątem aktualności stanu faktycznego z zapisami w w/w dokumencie. b/ Oświadczenie o nie wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wg Załączników Nr 5 i Nr 6 sporządzonych przez Zamawiającego do niniejszej SIWZ. 2. 2. W celu potwierdzenia warunku, że Wykonawca posiada doświadczenie do wykonania zamówienia zobowiązany jest załączyć do oferty następujący dokument: a/ wykaz wykonanych min. 2 dostaw odczynników laboratoryjnych o minimalnej wartości 4.000,00 zł brutto każda w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia min. 2 dokumentów, referencji potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie; 3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, należy załączyć następujące dokumenty: a/ informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy do minimalnej kwoty 4.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca winien dostarczyć: a) wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub deklarację zgodności CE potwierdzającą, że oferowany wyrób medyczny spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896), b) metodyki wykonania testu zawierające wartości referencyjne dla wymaganej ilości frakcji. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu na składanie ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej należy je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-bielany.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach